strona główna forum dyskusyjne


Nieobowiązujące

Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 2 kwietnia 2008 r.
w sprawie centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich


Zarząd Główny PZŁ działając w oparciu o § 113 pkt. 6 Statutu PZŁ ustala zasady organizacji centralnych zawodów strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim.

§ 1

Do zawodów o mistrzostwo PZŁ zalicza się:
1) Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. płk Ignacego Stachowiaka,
2) Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej, Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej 
3) Otwarte mistrzostwa PZŁ czyli zawody finałowe Ligi Strzeleckiej.
Zawody rozgrywane są w ciągu dwóch następujących po sobie dni.

§ 2

1) Zarząd Główny PZŁ ustanawia Puchar Polskiego Związku Łowieckiego dla tego zawodnika klasy powszechnej, który w zawodach centralnych, w których nie prowadzi się klasyfikacji drużynowej, zajmie pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym w całym sezonie strzeleckim. W tym celu w każdych z tych zawodów prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja zawodników klasy powszechnej. Zawodnik klasy powszechnej zajmujący w zawodach pierwsze miejsce w tej klasyfikacji otrzymuje 21 punktów,  drugie miejsce - 19 pkt, za każde kolejne miejsce  o jeden punkt mniej aż do  miejsca dwudziestego. Po zakończeniu sezonu punkty zostają zsumowane. Zawodnik, który zgromadził ich najwięcej zdobywa Puchar PZŁ.
2) Mistrzostwa oraz pozostałe zawody centralne odbywają się zgodnie z terminarzem zawodów centralnych ogłaszanym corocznie przez ZG PZŁ, który stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 3

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wprowadza nowe, zmienione, Prawidła Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ. Prawidła te dostępne są na  stronie internetowej PZŁ (www.pzlow.pl) w dziale strzelectwo.


§ 4

Zawody centralne organizowane są w oparciu o zasady szkolenia strzeleckiego w PZŁ, prawidła strzelań myśliwskich obowiązujące w PZŁ oraz regulamin Ligi Strzeleckiej.


§ 5

W zawodach organizowanych przez PZŁ mogą brać udział członkowie Zrzeszenia mający ważną legitymację PZŁ.


§ 6

Użytkownicy strzelnic Polskiego Związku Łowieckiego,  nie będący członkami Zrzeszenia muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC.


§ 7

Na wszystkich zawodach centralnych, poza pucharem o którym mowa w § 2 ust. 1,  można zdobywać Wawrzyn Strzelecki, z tym zastrzeżeniem, że do sumy trzech najlepszych wyników strzelającego obowiązkowo zaliczany jest przynajmniej jeden wynik uzyskany w zawodach oznaczonych w terminarzu przez OW (obowiązkowy wawrzyn). Regulamin zdobywania "Wawrzynu Strzeleckiego" regulują warunki szczegółowe określone w Regulaminie Wawrzynu Strzeleckiego, dostępnego na stronie  internetowej PZŁ (www.pzlow.pl) w dziale strzelectwo.


§ 8

Na wszystkich zawodach centralnych można zdobywać klasę mistrzowską, z tym zastrzeżeniem, że obligatoryjnie klasę zdobywa się na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich im. Ignacego Stachowiaka, Mistrzostwach klasy Powszechnej, Finale Ligii Strzeleckiej. Na innych zawodach szczebla centralnego, klasę mistrzowska można zdobywać jeśli zawodnik zgłosi pisemnie przed rozpoczęciem zawodów chęć zdobycia klasy mistrzowskiej oraz pod warunkiem obecności przedstawiciela Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, występującego jako obserwator lub sędzia, gdy uzna on oficjalnie prawidłowość przygotowania strzelnicy, organizację i przebieg zawodów. Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na wyżej wymienionych zawodach wyniku 375/500 pkt lub lepszego. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo do używania tytułu "Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego", noszenia odpowiedniej odznaki oraz posiadania wpisu w legitymacji PZŁ o zdobytym tytule. Strzelcy, którzy uzyskali klasę mistrzowską w danym roku mają prawo do końca tego roku strzelać w klasie powszechnej.


§ 9

Organizację zawodów mistrzowskich oraz zakwalifikowanie imprez strzeleckich do kalendarza zawodów centralnych przyznaje Zarząd Główny PZŁ po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych zarządów okręgowych i opinii Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ. Wnioski w tych sprawach należy składać do ZG PZŁ corocznie w terminie do 30 września roku bieżącego na rok następny. Wnioski nie przyjęte w danym roku nie będą automatycznie rozpatrywane w latach przyszłych.


§ 10

Przy rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w § 6 będą brane pod uwagę następujące czynniki: ocena dotychczas organizowanych zawodów, warunki techniczne   strzelnicy,  w   tym   zabezpieczenie   zasilania    awaryjnego,   zapewnie zakwaterowania uczestników gwarantujące czas dojazdu do strzelnicy nie dłuższy niż 30 minut, warunki finansowe zapewniające odpowiednie przygotowanie strzelnicy i organizację zawodów.


§ 11

Wszystkie makiety zająca, tarcze dzika, lisa i rogacza oraz doloty rzutków muszą być zgodne z Prawidłami Strzelań Myśliwskich.


§ 12

Wzorcowy regulamin zawodów organizowanych przez Polski Związek Łowiecki dostępny  jest na stronie internetowej PZŁ.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący
Zarządu Głównego PZŁ
/-/ dr Lech BlochNieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 25 lutego 2010 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.