strona główna forum dyskusyjne


Zarządzenie nr 7/2014
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 20.03.2014 r.

w sprawie centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskichZarząd Główny PZŁ, działając w oparciu o § 113 pkt. 6 Statutu PZŁ, ustala zasady organizacji centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich w Polskim Związku Łowieckim.

§ 1

Do zawodów o mistrzostwo Polskiego Związku Łowieckiego należą:
 1. Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. płk Ignacego Stachowiaka,
 2. Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej,
 3. Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej,
 4. Otwarte mistrzostwa PZŁ czyli zawody finałowe Ligi Strzeleckiej.


§ 2
 1. Klasyfikacja zawodów. Zasady wręczania Pucharu PZŁ.
  Zarząd Główny PZŁ ustanawia klasyfikacje o Puchar Polskiego Związku Łowieckiego. Puchar otrzymuje zawodnik klasy powszechnej, który w zawodach centralnych, w których nie prowadzi się klasyfikacji drużynowej, zajmie pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym w całym sezonie strzeleckim. W tym celu w każdych z tych zawodów prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja zawodników klasy powszechnej. Zawodnik klasy powszechnej, zajmujący w zawodach pierwsze miejsce w tej klasyfikacji otrzymuje 21 punktów, drugie miejsce - 19 pkt, za każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej, aż do miejsca dwudziestego. Po zakończeniu sezonu punkty zostają zsumowane. Zawodnik, który zgromadził ich najwięcej, zdobywa Puchar PZŁ.
 2. Klasyfikacja Kobiet
  Począwszy od sezonu 2014 oprócz klasyfikacji klasy mistrzowskiej i powszechnej na zawodach rangi centralnej, postanowiono aby na każdej z odbywających się imprez prowadzić oddzielną klasyfikację kobiet, biorących udział w zawodach.
 3. Klasa strzelecka "C"
  Zgodnie z uchwałą XXII KZD PZŁ, mając na uwadze rozwój strzelectwa oraz podnoszenie umiejętności strzeleckich zachęcamy do organizowania w okręgach zawodów w klasie strzeleckiej "C", w których mogą brać udział wyłącznie zawodnicy będący członkami PZŁ, nie dłużej niż pięć lat.
 4. Terminarz zawodów centralnych.
  Mistrzostwa oraz pozostałe zawody centralne odbywają się zgodnie z terminarzem zawodów centralnych, ogłaszanym corocznie przez ZG PZŁ, który stanowi załącznik do Zarządzenia i jest zamieszczony na stronie internetowej www.pzlow.pl w dziale strzelectwo.


§ 3

Zawody centralne organizowane są w oparciu o Zasady szkolenia strzeleckiego w PZŁ, Prawidła strzelań myśliwskich oraz Regulamin Ligi Strzeleckiej.

§ 4

W zawodach mogą brać udział członkowie Zrzeszenia, mający ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 5

Użytkownicy strzelnic Polskiego Związku Łowieckiego, nie będący członkami Zrzeszenia są zobowiązani do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.

§ 6

Na wszystkich zawodach centralnych, poza Mistrzostwami PZŁ w klasie powszechnej oraz zawodami seniorów, można zdobywać "Wawrzyn Strzelecki", z tym zastrzeżeniem, że do sumy trzech najlepszych wyników strzelającego, obowiązkowo zaliczany jest przynajmniej jeden wynik, uzyskany w zawodach oznaczonych w terminarzu przez -OW- (obowiązkowy wawrzyn). Regulamin zdobywania "Wawrzynu Strzeleckiego" jest dostępny na stronie internetowej PZŁ (www.pzlow.pl) w dziale strzelectwo

§ 7

Zarządy okręgowe PZŁ, organizujące zawody ujęte w terminarzu zawodów centralnych Polskiego Związku Łowieckiego, zobowiązane są do przesłania projektów regulaminu tych zawodów do Zarządu Głównego PZŁ w celu ich zatwierdzenia i sprawdzenia co do zgodności z wzorcowym regulaminem zawodów PZŁ.

§ 8

Na wszystkich zawodach centralnych można zdobywać klasę mistrzowską, z tym zastrzeżeniem, że obligatoryjnie klasę zdobywa się na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich im. Ignacego Stachowiaka, Mistrzostwach Klasy Powszechnej, Finale Ligi Strzeleckiej. Na innych zawodach szczebla centralnego, klasę mistrzowską można zdobywać jeśli zawodnik zgłosi pisemnie, przed rozpoczęciem zawodów chęć zdobycia klasy mistrzowskiej oraz pod warunkiem obecności członka Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, występującego jako obserwator lub sędzia, gdy uzna on oficjalnie prawidłowość przygotowania strzelnicy, organizację i przebieg zawodów. Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na wyżej wymienionych zawodach wyniku minimum 425/500 pkt. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo do używania tytułu "Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego", noszenia odpowiedniej odznaki oraz wpisu do legitymacji PZŁ o zdobytym tytule. Strzelcy, którzy uzyskali klasę mistrzowską w danym roku mają prawo do końca roku kalendarzowego, strzelać w klasie powszechnej.

§ 9

Organizację zawodów mistrzowskich oraz zakwalifikowanie imprez strzeleckich do kalendarza zawodów centralnych dokonuje Zarząd Główny PZŁ po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych zarządów okręgowych i opinii Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ. Wnioski w tych sprawach należy składać do ZG PZŁ corocznie w terminie do 30 września roku bieżącego na rok następny.

§ 10

Przy rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w § 7 będą brane pod uwagę następujące czynniki: ocena dotychczas organizowanych zawodów, warunki techniczne strzelnicy, w tym zabezpieczenie zasilania awaryjnego, zapewnienie zakwaterowania uczestników, które gwarantują czas dojazdu do strzelnicy nie dłuższy niż 1 godzina.

§ 11

Makiety zająca, tarcze dzika, lisa i rogacza oraz doloty rzutków muszą być zgodne z Prawidłami strzelań myśliwskich.

§ 12

Wzorcowy regulamin zawodów organizowanych przez Polski Związek Łowiecki jest dostępny na stronie internetowej PZŁ.

§ 13

Załącznik do niniejszego Zarządzenia stanowią Prawidła Strzelań Myśliwskich, znajdujące się na stronie www.pzlow.pl.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący
Zarządu Głównego PZŁ
/-/ dr Lech BlochNieobowiązujące - Zarządzenie nr 1 ZG PZŁ z dnia 16 stycznia 2013 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 4 ZG PZŁ z dnia 19 marca 2012 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 1 ZG PZŁ z dnia 8 marca 2011 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 25 lutego 2010 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.