strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
18/12/2012 Czy rezygnacja z pracy w Zarządzie wypowiedziana przez Łowczego na posiedzeniu Zarządu Koła (zaprotokołowano) w obecności pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (łącznie siedem osób) skutkuje zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie? Jeżeli tak, to od kiedy należy przyjąć moment zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu w rozumieniu &72p.2,3 Statutu PZŁ.
18/12/2012 Czy a jeśli tak, to kto może zdecydować na zbiórce przed polowaniem o zmianie (tzn. "dodaniu") listy gatunków zwierzyny dopuszczonych do odstrzału? Jeśli tak, to czy można to zrobić telefonicznie? Czy może tego dokonać samodzielnie prowadzący polowanie?
18/12/2012 Jakie mogą być skutki polowania zbiorowego w innym łowisku niż było zgłoszone zgodnie z prawem?
18/12/2012 Zarząd w wysłanym do członków koła komunikacie podał następującą prośbę: "Zarząd zwraca się z prośbą, aby każdy myśliwy udający się na polowania indywidualne dokonał zgłoszenia telefonicznego lub poprzez wysłanie smsa do Kolegi Łowczego z informacją o wyjściu w teren z podaniem miejsca polowania." Czy w/w prośba jest zgodna z prawem, czy zarząd może żądać jej bezwarunkowego spełniania? Czy myśliwy, który nie zgłosi telefonicznie swojego zamiaru udania się na ambonę, zwyżkę, podchód, może zostać w jakiś sposób ukarany przez organy koła? Czy istnieją jakieś przepisy prawne, zgodnie z którymi członek koła musi stosować się do próśb zarządu?
18/12/2012 Zarząd koła ustalił kryteria, które musi spełnić myśliwy, jeśli chce uczestniczyć w polowaniach na zające oraz otrzymać"odstrzał (np. wykonać prace gospodarcze lub zapłacić ekwiwalent, uczestniczyć w określonej liczbie polowań na lisy, nie zalegać ze składkami itp.). Czy taka uchwała zarządu jest zgodna z prawem? Czy zarząd może nie dopuścić członka, który nie wywiązał się z określonych w takiej uchwale obowiązków do polowania zbiorowego lub indywidualnego? Czy w/w kryteria obowiązują również członka ORŁ?
18/12/2012 W lutym tego roku zostały zgłoszone do PZŁ przewinienia łowczego takie jak: chodził na polowania indywidualne w sezonie 2011/2012 od października nie wpisując się w ogóle w książkę wyjść. Z początkiem stycznia pozyskał jedną łanię oraz jedną sarnę i dostarczył do punktu skupu. 16 stycznia pozyskał dwie łanie też dostarczył do skupu, ani razu nie wpisując się do książki wyjść w łowisko. 21 stycznia były porobione zdjęcia książki wyjść i zaczął się wokół tej sprawy szum. Łowczy od razu poprzerabiał w książce wpisy wpisując na 15 stycznia wszystkie trzy łanie i jedną sarnę w jednej rubryce, wpisując przy tym dwa oddane strzały. Zdjęcia książki oryginalnej i zdjęcia po przeróbce łowczego zostały dostarczone przez kilku myśliwych do PZŁ. Rozpatrywała tą sprawę Rada Łowiecka, która zawiesiła łowczego w czynnościach i oddała sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciw łowczemu. Rzecznik w tej sprawie we wrześniu 2012 przesłuchał łowczego, prezesa i dwóch myśliwych i na tym sprawa ucichła. Zgłoszenie o łamaniu przez łowczego praw łowieckich było w lutym 2012 i do tej pory sprawa się jeszcze nie wyjaśniła. Jakie terminy ma rzecznik w prowadzeniu takiej sprawy lub gdzie można to poruszyć?
18/12/2012 Zarząd Koła planuje zmienić rejon polowania zbiorowego w obwodzie (utrzymując termin i godzinę polowania). Mimo iż nadleśnictwu podaje się wyłącznie termin polowania ZK podaje im też miejsce polowania (na ich prośbę). Czy w związku z tym o powyższej zmianie należy powiadomić nadleśnictwo i gminę?
17/12/2012 Wiem, że Sądy Łowieckie i Rzecznicy "upadli". A jak wygląda sprawa karania zgodnie z Statutem (mam na myśli kary tzw. statutowe) np. nakładane przez Zarząd koła? Czy na dzień dzisiejszy Zarząd koła nie ma żadnych "środków "dyscyplinujących?
17/12/2012 Rolnik ma pretensję do strażnika łowieckiego z tej samej miejscowości, że nie otrzymał odszkodowania. Strażnik wystąpił z pismem do koła o odszkodowanie a koło zwala teraz na strażnika, że późno dostarczył szkody, a szkody szacował w/w łowczy tego koła. Czy koło może odmówić wypłaty szkody jeżeli szkoda ta była szacowana przez Łowczego koła lecz Łowczy nie złożył w terminie wniosku do koła?
13/12/2012 W moim kole zdarzył się przykry przypadek odstrzelenia kozła sarny "z podjazdu" samochodem osobowym. Strzał oddał z wewnątrz samochodu. Czy złamanie regulaminu polowań powinno mieć odzwierciedlenie w karach wewnętrznych czy powinno się powiadomić organy ścigania?
13/12/2012 Na jakich zasadach można polować z psami na polowaniu zbiorowym? Czy pies musi być na otoku? Na jakie gatunki zwierzyny można polować z psami na zbiorówce (czy w czasie polowania zbiorowego z psami można strzelać do jeleni)?
12/12/2012 W dniu dzisiejszym strzeliłem warchlaka. Powiadamiając o tym łowczego poprosiłem o wydanie odstrzału na kolejnego (mam aktualnie wystawiony odstrzał na przelatka). Łowczy odmówił, mówiąc jednocześnie, że może wyda mi ale po zakończeniu polowań zbiorowych. W planie pozostało do odstrzału jeszcze 20 dzików w tym 6 warchlaków. Ja strzeliłem w sezonie trzy dziki (2 w grupie pozostałych i tego jednego warchlaka). Aktualnie większość kolegów ma wystawione odstrzały na warchlaki. Uchwała WZ nie określa limitu dzików w sezonie dla myśliwego. 1.Czy mam jakąś drogę odwoławczą od decyzji łowczego? 2. Jeżeli tak, czy obowiązują terminy, w których powinna mi zostać udzielona odpowiedź?
12/12/2012 Polujemy zbiorowo na bażanty. Myśliwi przy akceptacji prowadzącego dzielą się na grupki i rozjeżdżają po terenie. Część kolegów nie posiada psów a prowadzący dopuszcza do polowania grupę np. składającą się z 4 myśliwych bez psa. Czy to jest prawidłowe?
12/12/2012 Odmówiono mi wydania odstrzału bez podania konkretnej przyczyny. Nie dostałem tego na piśmie (bo nie) i dopiero dalsze moje losy będą znane po posiedzeniu zarządu w nowym roku. Ponoć mam otrzymać naganę za jakieś tam niedopełnienie ale to jest kara za złożenie zawiadomienia do KR o zaniedbaniach w książce wyjść na polowania. Czy jest jakaś możliwość wymuszenia na łowczym uzasadnienia nie wydania zezwolenia?
06/12/2012 Spotkałem się z poglądem, że PSŁ może kontrolować myśliwych jedynie na terenach obwodów polnych (jako, że działają z ramienia wojewody). Czy tak jest w istocie? Jeśli mieliby kontrolować na terenach obwodów leśnych (podlegających pod Lasy Państwowe) to powinni mieć zawarte jakieś porozumienie z dyrektorem RDLP/Nadleśniczym na mocy którego mieliby takie kompetencje na tym terenie... Jak to właściwie jest z tą PSŁ? Gdzie są granice ich jurysdykcji? Za co mogą nakładać kary - chodzi mi głównie o polowania zbiorowe, strój, bezpieczeństwo to wiadomo, ale jak jest z naganką? Czy muszą mieć przy sobie dowody osobiste potwierdzające ich pełnoletniość?
06/12/2012 Jaka jest sytuacja prawna, finansowa w sprawie częściowego zwrotu kosztów polowania jako premia płacona za oddaną tuszę zwierzyny do punktu skupu? Czy są jakieś przepisy które to regulują?
05/12/2012 Komisja Rewizyjna twierdzi, że Zarząd Koła nie poszerzając Planu Łowieckiego działa na jego szkodę i w razie braku pozytywnej reakcji ze strony Zarządu sprawa zostanie przekazana Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Czy do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy ingerowanie w Plan łowiecki, który został wykonany w pełni na poszczególny rodzaj zwierzyny?
23/11/2012 Walne zgromadzenie odrzuciło uchwałę dotyczącą organizacji polowania zbiorowego dla cudzoziemców. Podjęło natomiast uchwałę o przeprowadzeniu polowań indywidualnych określając jednocześnie liczbę oraz gatunek zwierzyny przeznaczonej do pozyskania. Mimo tego Zarząd dopuścił dwóch myśliwych dewizowych do polowania zbiorowego wynikającego z kalendarza polowań zbiorowych w kole łowieckim. Czy dopuszczalny jest udział myśliwych dewizowych w polowaniach zbiorowych organizowanych dla członków koła? Czy w przypadku odrzucenia przez WZ uchwały o organizacji polowania zbiorowego dla myśliwych zagranicznych dopuszczalny jest ich udział w polowaniu zbiorowym dla członków koła? Czy mogli oni pozyskać zwierzynę w ilości większej lub innego gatunku niż w podjętej uchwale WZ? Czy prowadzący polowanie może odmówić prowadzenia takiego polowania lub nie dopuścić do niego myśliwych dewizowych?
23/11/2012 Członek ZK otrzymał informację od rodziny drugiego z członków ZK, że upolował jelenia "dużą sarnę" wraz z innym kolegą, czego nie zgłoszono. O tej sytuacji powiadomił prezesa i łowczego i zapytał co z tym zrobić. Uzyskał odpowiedź że jeśli nie ma dowodów to nie ma sprawy. Informacja ta jednak wyszła poza kręgi i dowiedział się o tym zainteresowany z kolegą i rozpętała się wojna. Prezes po miesiącu zwołał NWZ i próbował niby wyjaśnić sprawę. Zakończyło się tym że ten który informował jest oskarżony o pomówienie i podjęto uchwałę. Rozpatrzono go na podstawie&44 p.1 pp 2 Statutu PZŁ i postanowiono przesłać uchwałę i protokół do ORD. Na posiedzeniu było 5 z 5 członków. Prezes wykluczył przekazującego informację, a "podejrzany" zrzekła się głosu. Więc głosowało 3 z 5. Dwóch było za podjęciem uchwały i przesłaniu do rzecznika, a 1 się wstrzymał. Bardzo proszę o odpowiedź jak to zrozumieć i czym to może skutkować?
20/11/2012 Czy członkowie zarządu mogą dokonywać wpisów w książce wyjść innych niż dotyczących ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym? Czy dokonanie wpisów bądź poleceń dot. problematyki łowieckiej wykracza poza ramy prawne, jeśli tak czy dokonanie wpisu może być tolerowane przez władze związkowe, ponieważ przemawiają za tym względy komunikatywności i ekonomiczne?

poprzednia 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.