strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
10/09/2012 Zgodnie z Prawem Łowieckim legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża? Jeśli tak, to kiedy myśliwy zostaje ich właścicielem? Czy Zarząd Koła może pozbawić myśliwego własności trofeum jeśli takiej kary nie ma w statucie? Ponadto jak się ma do tego wystapienie ZO PZŁ o przygotowanie przez Koło do kontroli parostków i poroży zabranych myśliwemu za dwa pkt czerwone, jeśli WZ ustaliło że takie trofeum pozostaje jednak u myśliwego i podlega on jedynie ogólnej karze za nieprawidłowy odstrzał.
06/09/2012 Czy zarząd koła może zwolnić członka koła z płacenia składek do koła oraz innych prac w łowisku w zamian za wykonywanie przez niego prac związanych z hodowlą bażantów w wolierze koła?
05/09/2012 Na WZ powołano Komisję Uchwał i Wniosków, która opracowała kilka uchwał. Prowadzący nie poddał pod głosowanie tych zgłoszonych wniosków przez komisje a jedynie te opracowane wcześniej przez Zarząd Koła. Jaki ma sens WZ skoro członkowie służą tylko do przyklepywania tego co wypoci Zarząd? Czy na WZ powołuje się KUiW jeśli tak, to czy wnioski tej Komisji są głosowane?
04/09/2012 WZ w moim kole podjęło na wniosek myśliwych uchwałę dotyczącą wpisu do książki ewidencji, której fragment przytaczam: "wpis można dokonać osobiście, bezpośrednio przed rozpoczęciem polowania". Chodziło o wyrównanie szans na zapisanie się na atrakcyjniejsze rewiry przez myśliwych mieszkających w odległych miejscowościach. Uchwałę oprotestował przewodniczący KR jako niezgodną z aktem wyższego rzędu, podpierając się dodatkowo kopią opinii z ŁP, z którą się absolutnie nie zgadzam. Proszę o opinię w tej sprawie.
01/09/2012 Zarząd koła nie ustalił harmonogramu prac, ani budżetu wymaganego na zagospodarowanie łowisk za dany rok gospodarczy, natomiast podczas WZ uchwalono, że każdy myśliwy ma do odpracowania 40 rbh na rzecz koła, a za nieobecność na czynie myśliwy zobowiązany jest do zapłaty 20 zł za rbh. Czy takie działanie jest dozwolone?
01/09/2012 Czy członek koła wykonujący wszystkie prace na rzecz koła, udzielający się w organizacji polowań dewizowych, opłacający wszystkie składki składając podanie z prośbą o skreślenie z listy członków ma prawo zwrócić się o zwrot wpisowego?
28/08/2012 Czy Łowczy jako członek Zarządu może samodzielnie podejmować decyzje odnośnie wydawania lub nie wydawania poszczególnym członkom koła odstrzałów? Czy odmawiając wydania odstrzału Łowczy powinien poinformować członka koła jakich czynności powinien on dokonać, aby otrzymać upoważnienie do wykonywania polowania?
27/08/2012 Czy Walne Zgromadzenie może uchwalić dowolny pułap procentowy np 40 lub 60% wartości tuszy jako zwrot kosztów polowania myśliwemu?
24/08/2012 Ostatnimi czasy zrodziły się w kole wątpliwości co do kwestii wydawania odstrzałów: 1. Czy łowczy koła musi przestrzegać zasady wydawania upoważnień na polowanie indywidualne w takiej liczbie, jaka jest liczba zwierząt danego gatunku i płci do pozyskania w RPŁ? 2. Czy są jakieś skutki prawne dla łowczego związane z wydaniem upoważnień w ilości większej, aniżeli liczba sztuk zwierzyny danego gatunku (płci) w RPŁ do pozyskania? 3. Kto ponosi konsekwencje ewentualnego przekroczenia planu, łowczy, czy strzelający?
21/08/2012 Czy pocisków popularnych w strzelaniu precyzyjnym, a formalnie nie będących pełnopłaszczowymi typu HPBT można używać na zwierzynę grubą jak choćby dzika?
20/08/2012 Koło Łowieckie zleciło rolnikowi koszenie owsa kombajnem. Aby zapłacić za usługę należy wystawić fakturę VAT RR. Jaki zastosować VAT?
16/08/2012 Myśliwy koła został przez ZK zawieszony na jeden rok w prawie do polowania. Od tej decyzji odwołał się do WZ, które decyzje ZK uchyliło i po problemie. Ale przed głosowaniem myśliwy zabierając głos poprosił Kol. o karę 3 m-cy. Nad jego propozycją WZ nie głosowało. Pytanie było: czy jesteś za utrzymaniem decyzji ZK o ukaraniu? WZ większością głosów uchyliło decyzje ZK. Po WZ ZK wstrzymał odstrzały dla tego myśliwego bez jakiegokolwiek pisma ani ponownego ukarania wydłużył karę o 3 m-ce. Czy w PZŁ istnieje coś, co nazywa się samoukaraniem? Czy ZK mimo decyzji WZ może dowolnie wydłużać karę za to samo wykroczenie?
13/08/2012 Jeden z kolegów zwrócił uwagę, że ponieważ trzech myśliwych polujących na ptactwo to jest polowanie indywidualne czy w związku z tym należy rozumieć, że w polowaniu zbiorowym na ptactwo musi uczestniczyć minimum czterech myśliwych. I dalej, czy jeżeli na polowanie zbiorowe, ujęte w planie polowań, przyjedzie dwóch lub trzech myśliwych czy takie polowanie może się odbyć?
07/08/2012 Dwóch myśliwych udaje się na polowanie indywidualne. Zasiadają na różnych ambonach. Jednemu wychodzi na strzał rogacz. Zacina mu się broń. Dzwoni do drugiego, żeby ten przyszedł do niego. Gdy przychodzi, pierwszy myśliwy prosi go, aby użyczył mu broni w celu dokonania odstrzału rogacza zgodnie z posiadanym upoważnieniem. Jednak drugi myśliwy (nie będący selekcjonerem) odmawia użyczenia broni uzasadniając to, że nikt inny nigdy nie strzelał z jego broni i nikomu na to nie pozwoli, jednak on może dokonać odstrzału rogacza pod warunkiem, że pierwszy myśliwy wpisze go sobie do "Odstrzału". Myśliwi dochodzą do porozumienia: strzela myśliwy niebędący selekcjonerem do rogacza, natomiast fakt pozyskania rogacza wpisuje sobie do odstrzału selekcjoner, a także dokonuje stosownego wpisu w książce ewidencji. Czy w opisanej powyżej sytuacji nastąpiło naruszenie prawa?
06/08/2012 Jak traktować korespondencję wysyłaną przez zarząd koła do członków, nawet tą o charakterze nakazowym bez czytelnego podpisu pod drukiem autora tego dokumentu?
06/08/2012 W moim kole przyjęte było, że każdy myśliwy selekcjoner miał wpisany w odstrzale odstrzał na byka zgodnie z klasą. Mamy w planie do pozyskania 5 szt. Czy wydanie więcej odstrzałów niż jest byków jest niezgodne z prawem? Czy mamy wrócić do losowania dni dla selekcjonerów w jakie dostaną odstrzały?
01/08/2012 Od dłuższego czasu w moim Kole są podejmowane uchwały zatwierdzające sprawozdania zarządu, KR, udzielenia absolutorium dla zarządu i uchwała zatwierdzająca plan pracy Koła. Członkowie dostają taki komunikat podpisany przez prezesa Koła. Plan pracy jest czytany na WZ ale nie jest dołączany do uchwał WZ i dostarczany członkom Koła. Nieobecność na WZ sprawia, że nie wiemy tak naprawdę co zostało uchwalone. Dowiadujemy się w trakcie roku, że są jakieś polowania komercyjne organizowane przez zarząd, rozdawane są odstrzały obcym myśliwym na zwierzynę trofeową itp. Ponadto zarząd w swoim postępowaniu powołuje się na jakieś długoterminowe uchwały sprzed pięciu lat, które nowym członkom nie są nawet znane.
31/07/2012 Z powodu choroby nie mogłem uczestniczyć w WZ. W porządku obrad WZ nie było informacji, że omawiana będzie jakakolwiek sprawa związana z moją osobą. Po powrocie ze szpitala w protokole z WZ (Uchwała stanowi odrębny dokument) przeczytałem w punkcie 32, że cyt. "Upoważnia się Łowczego do niewydawania odstrzału na zwierzynę płową koledze i tu moje imię i nazwisko". Czy taki zapis stanowi uchwałę WZ i jeżeli tak, to czy jest ona prawomocna? Prezes koła twierdzi, że to nie jest uchwała i nie przysługuje mi od tego zapisu jakiekolwiek odwołanie.
30/07/2012 Czy Komisja Rewizyjna ma prawo sprawdzić prawidłowość nałożonej na myśliwego kary w świetle przepisów prawa łowieckiego?
10/07/2012 Czy złożenie odwołania do Walnego Zgromadzenia Koła od uchwały Zarządu Koła nakładającej karę porządkową w postaci: zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres 6 m-cy wstrzymuje jej wykonanie?

poprzednia 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.