strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
20/11/2012 Jakie sankcje grożą upoważnionym członkom zarządu koła do wystawiania upoważnień do polowania za: 1) wystawianie upoważnień na okresy dłuższe niż okresy określone uchwałą WZ (WZ określiło, że upoważnienie w kole wydaje się na okres ważności 3 miesiące i przedłuża się go na okres 1 miesiąca)? 2) w czasie przedłużania upoważnienia dopisywanie do niego dodatkowej zwierzyny i nie ujmowanie tej zwierzyny w kopiach upoważnień? 3) posiadanie w upoważnieniach do wykonywania polowania zwierzyny, która jest w okresie ochronnym (np. w marcu w wyniku długiego okresu przedłużenia upoważnienia, myśliwy posiada do odstrzału rogacze). Nadmienić trzeba, że plan rogaczy nie był wykonany i członkowie zarządu upoważnieni do wystawienia upoważnienia, nie musieli wykreślać zwierzyny (§ 22 ust. 5 rozporządzenia)? Proszę o odpowiedź czy w ogóle przewidziane są sankcje dyscyplinarne i karne na kanwie przepisów uchwały WZ, statutu PZŁ i przepisów karnych ustawy Prawo łowieckie? Jaka w tym procesie jest rola komisji rewizyjnej koła?
19/11/2012 Na polowaniu zbiorowym na bażanty prowadzący polowanie zarządził następujący jego przebieg. Zakupiono kilkadziesiąt bażantów, które w dniu polowania dostarczono w klatkach do miejsca polowania. Kilkunastu myśliwych stanęło na stanowiskach w zamkniętym kręgu. Bażanty wyrzucano z klatek. W krótkim czasie w jednym miejscu (bez tropienia) zabito kilkadziesiąt sztuk. Czy takie polowanie narusza przepisy prawa łowieckiego?
19/11/2012 Z jakiego aktu prawnego wynika fakt posiadania przez koło książki pozyskania zwierza i jakie konsekwencje niesie fakt jej nieposiadania?
16/11/2012 W dniu dzisiejszym Zarząd naszego koła zaproszony został na spotkanie w Nadleśnictwie. Nadleśniczy poinformował nas o obowiązku, powinności poinformowania na dwa dni przed polowaniem zbiorowym, które mioty(oddziały) mamy zamiar upolować. Wg. Nadleśniczego chodzi o bezpieczeństwo ZUL-i. Poinformował nas również, że mioty!! nie zgłoszone wcześniej nie mogą być upolowane. Wszystkie polowania zbiorowe zgłoszone zostały zgodnie z obowiązującym prawem. Czy jako Koło mamy obowiązek, powinność zgłaszania dodatkowo oddziałów lasu w którym chcemy polować?
16/11/2012 Na walnym zgromadzeniu członków koła, prezes w sprawozdaniu przekazuje informację, że ma dowody o nie przestrzeganiu prawa w zakresie gospodarki finansowej przez zarząd poprzedniej kadencji. KRK dokonuje kontroli za okres dwóch lat gospodarczych i stwierdza rażące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji należności finansowych członków koła. Postanawia powiadomić zarząd okręgowy. Zarząd okręgowy przekazuje pismo OKR, która po dokonaniu analizy protokołu z kontroli KRK zobowiązuje zarząd koła aby podjął stosowne kroki wyjaśniające o niezgodnościach zawartych w protokole komisji rewizyjnej koła i poinformował OKR o podjętych działaniach. Jakie inne działania powinien podjąć zarząd okręgowy i czy zarząd koła jest podmiotem w opisanej sprawie?
14/11/2012 W jaki sposób rozstrzygać głosowanie w podejmowaniu uchwał przez ZK gdy jest parzysta liczba członków ZK, np. 6 - w sytuacji gdy głosy rozkładają się 3:3 - chodzi o liczbę członków ZK wybraną przez WZ a nieobecną przy głosowaniu.
14/11/2012 W moim kole strażnik jadąc w łowisko dokonuje wpisu w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu następującej treści: imię, nazwisko i kontrola łowiska obwód 123. Czy taki wpis jest zgodny z prawem?
14/11/2012 Kto powinien zastąpić łowczego w czasie jego nieobecności na zebraniu zarządu z członkami koła i wydać kolegom myśliwym odstrzały na polowanie indywidualne?
13/11/2012 Czy zarząd koła może odwołać WZ trzy dni przed planowanym terminem?
09/11/2012 Czy Prezes ZK posiada uprawnia do jednoosobowego występowania w imieniu Koła łowieckiego (bez powiadomienia pozostałych członków ZK) do prokuratury z doniesieniem o (rzekomym) popełnieniu przestępstwa (z Ar?52 Ustawy Prawo Łowieckie) przez jednego z członków zarządu koła?
08/11/2012 Poluję od 2005 roku i dotychczas członkostwo w kole przebiegało bezproblemowo, jednak ostatnio moja sytuacja materialna pogorszyła się nie pozwalając mi praktycznie uprawiać łowiectwa. Czy jest prawna możliwość zawiesić członkostwo w kole łowieckim na okres 2 lat (lub wziąć urlop w kole łowieckim) co mam nadzieje wiązałoby się ze zwolnieniem w opłacaniu składek, wykonywaniu prac, polowaniu?
06/11/2012 Zarząd koła podjął uchwałę o odpłatności myśliwych niestowarzyszonych biorących udział w polowaniach zbiorowych jak i indywidualnych. Za udział w polowaniu zbiorowym - 100 zł. Za wystawienie odstrzału na polowanie indywidualne - 150 zł. Uważam, że ta uchwała posiada wadę prawną, gdyż powinno ją podjąć WZ koła.
02/11/2012 Czy członek Okręgowej Komisji Strzeleckiej posiadający uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego w PZŁ nie posiadający pozwolenia na broń może: 1) należeć do Okręgowej Komisji Strzeleckiej? 2) sędziować zawody? 3) prowadzić treningi dla nowo wstępujących? 4) czy pełniąc obecnie funkcje w Okręgowej Komisji powinien zostać odwołany czy tez sam zrezygnować?
02/11/2012 Jeżeli Zarząd Koła nie udzieli mi odpowiedzi na pismo w terminie 14 dni od daty doręczenia to w takim przypadku mogę wysłać pismo do Komisji Rewizyjnej o upomnienie ZK?
29/10/2012 Czy na polowaniu zbiorowym na dziki obligatoryjnie niedozwolone jest używanie lunet o stałej krotności powyżej 3, czy innych nastawnych, bez tej dozwolonej krotności, czy może prowadzący "przymrużyć oko" i zlekceważyć ten przepis?
26/10/2012 Kto odpowiada za zobowiązania finansowe koła, np. odszkodowanie za szkody łowieckie dla rolnika w momencie utraty płynności finansowej koła? Czy są to tylko członkowie zarządu czy solidarnie wszyscy członkowie KŁ?
26/10/2012 W jakiej formie i kto powinien być zawiadomiony o polowaniu zbiorowym? Czy powinno być w takim powiadomieniu podane na co będzie polowanie i kto jest prowadzącym?
26/10/2012 Czy jeżeli wysłano powiadomienie i omyłkowo zamieszczono informację że będzie polowanie na zwierzynę, która rzeczywiście nie jest zaplanowana w RPŁ, wystarczy że prowadzący polowanie wspomni że nie polujemy na ten gatunek? Czy taka pomyłka wykryta przed rozpoczęciem polowań, pomimo wszystko rodzi konsekwencje prawne? Jeżeli są jakieś czynności w celu naprawy takiego błędu, to jakie?
26/10/2012 Czy koło ma prawo obciążyć myśliwego fakturą za energię elektryczną zużytą w czasie pobytu na kwaterze myśliwskiej? Należy dodać, że domek myśliwski jest dzierżawiony od kilkunastu lat od gminy i nigdy takich opłat nie ponosiliśmy, brak jest również jakiejkolwiek uchwały WZ w par 53 ustęp 8 o ponoszeniu takich opłat przez myśliwych, jak się to ma do par. 9 ustęp 4 statutu, jeżeli brak jest jakichkolwiek uchwał?
25/10/2012 Czy myśliwy ma obowiązek przedstawić zarządowi trofeum (wieniec byka) pozyskanego w bieżącym sezonie jeżeli zarząd wystąpi do niego z takim wnioskiem?

poprzednia 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.