strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
12/04/2012 Czy zarząd koła ma prawo wezwać myśliwego na posiedzenie zarządu?
10/04/2012 W moim kole łowieckim jest ok. 40 urządzeń łowieckich ponumerowanych. Łowczy wraz z grupą myśliwych dokonuje wpisu "cały teren". Czy jest to zgodne prawnie?
10/04/2012 WZ koła podjęło uchwałę zwalniającą członków zarządu koła z płacenia składek na PZŁ (składkę za nich opłaca koło) oraz składek do koła. Czy skarbnik postąpił słusznie wystawiając członkom zarządu PIT-8C w poz. 34 ujmując kwotę za składkę do PZŁ i do Koła?
03/04/2012 W lutym 2012 r. ZO podjął uchwałę o przyjęciu wykluczonego wcześniej przez GSŁ sekretarza w poczet członków PZŁ. O fakcie wykluczenia zarząd koła został powiadomiony pisemną informacją z ZO i przyjął ją do wiadomości (dot. roku 2007). 1. Czy ZK zachował się właściwie (dot. roku 2007)? 2. Jaki jest obecnie status prawny sekretarza wobec koła?
03/04/2012 Czy Zarząd Okręgowy PZŁ w ramach tzw. nadzoru w przypadku istotnych naruszeń ustawy Prawo Łowieckie może zawiesić w pełnieniu funkcji członka zarządu koła łowieckiego. Jeśli tak, to na jaki okres?
03/04/2012 Kolega za zgodą ZK został urlopowany na okres 3 lat. 1. Czy ma obowiązek płacenia składek na koło? 2. Czy ma obowiązek odpracowywania roboczogodzin obowiązujących w kole? 3. Jest członkiem KR czy ma obowiązek pracować w KR koła?
03/04/2012 Czy ZK może postawić wniosek w porządku obrad na WZ o wykluczenie kolegi z koła, który ukarany został przez OSŁ i odbywa karę zawieszenia w prawach członka PZŁ?
03/04/2012 Czy jeżeli członek koła zostanie zawieszony za nieprawdziwe pomówienie członka zarządu (zmowa członków zarządu) oraz nieprzestrzeganie zasad koleżeństwa (krytyka zarządu za niewłaściwe gospodarowanie pieniędzmi koła), to czy najpierw zawieszony członek koła powinien odwołać się do Walnego Zebrania Członków, czy od razu może skierować odwołanie do Zarządu Okręgowego? Czy zawieszony członek ma prawo zażądać kserokopię uchwały zawieszającej go w prawach członka?
03/04/2012 Czy możliwe jest odwołanie przewodniczącego KR na WZ, wybór nowego i uzupełnienie składu KR, bez umieszczania tego w porządku obrad (na tym samym WZ)?
03/04/2012 W par. 62, pkt 8 Statutu PZŁ jest zapis, cytuję interesujący fragment: "W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła............". Jakie przesłanki z życia wzięte muszą być spełnione aby wyczerpały postanowienia cytowanej wyżej części zapisu statutowego?
02/04/2012 Dziś rano okazało się, że lis zagryzł w mojej zagrodzie 19 kur. Chciałam się dowiedzieć czy istnieje jakaś realna szansa na odszkodowanie?
30/03/2012 Czy osoba urlopowana ma prawu do czynnego udziału na WZK?
30/03/2012 Czy wydanie zezwolenia do strzelania loch prowadzących przed 15 stycznia na polowaniu dewizowym jest zgodne z obowiązującym prawem? Wyniki z przedostatniego polowania (bardzo trudne warunki zimowe, pokrywa śnieżna, lód) 7 loch prowadzących, wszystkie prośne.
30/03/2012 1. Jakie zadania i uprawnienia posiada komisja uchwał i wniosków? 2. Jaki jest los wolnych wniosków nie związanych z porządkiem obrad? 3. Czy jest zakaz zgłaszania takich wniosków?
30/03/2012 Czy myśliwy może zabrać osobę towarzyszącą (nie będącą myśliwym, ani stażystą, osobę niepełnoletnią - 15-letnią) na polowanie indywidualne np. na ambonę? Czy prezes koła może zabronić jeździć z myśliwym na to polowanie?
27/03/2012 Kilku członków koła zebrało popisy pod wnioskiem ograniczającym ilość członków koła do 35. Chcą aby wniosek był wpisany do obrad walnego zgromadzenia i poddany do głosowania. Czy uchwała walnego zgromadzenia ograniczająca ilość członków w kole jest zgodna ze statutem PZŁ i prawem łowieckim?
27/03/2012 Czy członek PZŁ który uzyskał tytuł Honorowego Członka PZŁ i jednoznacznie jest zwolniony ze składek na PZŁ jest zwolniony ze składek w kole? Czy aby był zwolniony ze składek w kole WZ musi podjąć uchwałę o nadaniu mu tytułu Honorowego Członka Koła?
27/03/2012 Jak ma postąpić zarząd koła w stosunku do myśliwego, któremu policja odebrała tuszę kozła strzelonego śrutem w okresie ochronnym? Czy zarząd koła ma zawiesić w prawach obwinionego i skierować sprawę do Rzecznika, czy pozostawić to w rękach prokuratora i policji?
23/03/2012 Koło zleciło myśliwemu wyremontowanie paśnika w wyniku pisma otrzymanego z Nadleśnictwa dotyczącego przeglądu urządzeń łowieckich oraz oceny działalności koła. Czy myśliwy ma prawo zażądać zwrot kosztów przejazdu do łowiska w celu wyremontowania ww. urządzenia gospodarczego?
22/03/2012 Na Walnym Zgromadzeniu koła podjęto uchwałę o wykluczeniu myśliwego z koła. Kolega odwołał się do Zarządu Okręgowego, który tę uchwałę uchylił. W swojej sentencji napisał "... uchyla zaskarżoną uchwałę... oraz przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania". Czy Zarząd Okręgowy postąpił słusznie?

poprzednia 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.