strona główna forum dyskusyjne


Zarządzenie nr 2/2016
Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 03.02.2016 r.
w sprawie centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskichZarząd Główny PZŁ, działając w oparciu o § 113 pkt. 6 Statutu PZŁ, ustala zasady organizacji centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich w Polskim Związku Łowieckim.

§ 1

Do zawodów o mistrzostwo Polskiego Związku Łowieckiego należą:
 1. Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. płk. Ignacego Stachowiaka,
 2. Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej,
 3. Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej,
 4. Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich.

§ 2

 1. Klasyfikacja zawodów. Zasady wręczania Pucharu PZŁ.
  Zarząd Główny PZŁ ustanawia klasyfikacje o Puchar Polskiego Związku Łowieckiego. Puchar otrzymuje zawodnik klasy powszechnej, który w zawodach centralnych zajmie pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym w całym sezonie strzeleckim. W tym celu, w każdych z tych zawodów, prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja zawodników klasy powszechnej. O wygranej decyduje suma trzech najlepszych wyników uzyskanych w zawodach centralnych, z tym, że co najmniej jeden z tych wyników powinien być uzyskany w Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej lub Krajowym Konkursie Kół Łowieckich. Po zakończeniu cyklu zawodów i obliczeniu wyników, Zarząd Główny PZŁ, biorąc pod uwagę opinię Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, przyznaje wygranemu Puchar Polskiego Związku Łowieckiego. Wręczenie pucharu następuje w roku następnym na pierwszych zawodach strzeleckich kalendarza centralnego.

 2. Klasyfikacja kobiet
  Począwszy od sezonu 2014 oprócz klasyfikacji klasy mistrzowskiej i powszechnej na zawodach rangi centralnej, tj. centralnego terminarza zawodów strzeleckich PZŁ, wprowadzono oddzielną klasyfikację kobiet biorących udział w zawodach. Ponadto, począwszy od roku 2015, obniżona została punktacja kobiet w uzyskaniu klasy mistrzowskiej, do 375/500 lub więcej, wprowadzono także odmienną punktację w uzyskaniu poszczególnych wawrzynów.
  Wawrzyny:
  1260 - 1305 - brązowy
  1306 - 1350 - srebrny
  1351 - 1410 - złoty
  1411 - 1500 - złoty z diamentem


 3. Klasa Powszechna
  Od 2015 r. każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego, uczestniczący jako zawodnik w Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej, ma możliwość tylko dwukrotnego startu w w/w mistrzostwach.

 4. Klasa strzelecka C
  Zarząd Główny PZŁ i Komisja Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, wychodząc naprzeciw postulatom młodym członkom PZŁ, wprowadziła klasę strzelecką C. Zawody w Klasie strzeleckiej C organizowane są na szczeblu okręgu i mogą w nich brać udział zawodnicy, których staż łowiecki nie przekracza pięć lat. Zawody w klasie C przyczyniają się do popularyzacji i podnoszenia umiejętności strzeleckich w PZŁ.
 5. Terminarz zawodów centralnych
  Mistrzostwa oraz pozostałe zawody centralne odbywają się zgodnie z terminarzem zawodów centralnych, ogłaszanym corocznie przez ZG PZŁ, zamieszczonym na stronie internetowej www.pzlow.pl w dziale strzelectwo.

 6. Wypłacanie ryczałtu dla sędziów
  Zgodnie z uchwałą nr 29/2015 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 23.03.2015r., zarządy okręgowe zobowiązane są do wypłacania ryczałtu w wysokości 180 zł (brutto) dla sędziów głównych na wszystkich zawodach kalendarza centralnego oraz dla sędziów prowadzących poszczególne osie myśliwskie na niżej wymienionych zawodach:
  1. Krajowy konkurs kół łowieckich im. płk. Ignacego Stachowiaka
  2. Mistrzostwa PZŁ w klasie Mistrzowskiej
  3. Mistrzostwa PZŁ w klasie Powszechnej
  4. Mistrzostwa PZŁ Dian w Strzelaniach Myśliwskich
  Ponadto informujemy, że zwrot poniesionych kosztów podróży pozostaje bez zmian. Osoby pełniące funkcje pomocnicze podczas zawodów będą rozliczane według stawek ustalonych przez organizatora zawodów.

 7. Zasady zachowania się podczas zawodów
  Zgodnie z zaleceniami ZG PZŁ i Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ ustala się następujące wytyczne, odnoszące się do zachowania podczas wszystkich zawodów strzeleckich organizowanych przez PZŁ:
  1. W czasie zawodów należy zachowywać bezwzględny spokój, unikać zachowań agresywnych, wszelkie sporne sprawy należy zgłaszać do sędziego głównego zawodów.
  2. Zawodnicy zobowiązani są występować w odpowiednim ubiorze, adekwatnym do poszczególnych etapów zawodów (otwarcie i zamknięcie zawodów oraz etap rozgrywania konkurencji strzeleckich).
  Strój myśliwego powinien być czysty. Zalecane jest z w zależności od pory roku, używanie koszuli z co najmniej krótkim rękawem, spodni zakrywających co najmniej 2/3 uda, butów zakrywających stopy.

  § 3

  Zawody centralne organizowane są w oparciu o ''Zasady szkolenia strzeleckiego w PZŁ" oraz "Prawidła strzelań myśliwskich".

  § 4

  W zawodach mogą brać udział członkowie Zrzeszenia, mający ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.

  § 5

  Użytkownicy strzelnic Polskiego Związku Łowieckiego, nie będący członkami Zrzeszenia są zobowiązani do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.

  § 6

  Na wszystkich zawodach centralnych, poza mistrzostwami PZŁ w klasie powszechnej oraz zawodami seniorów, można zdobywać "Wawrzyn Strzelecki", z tym zastrzeżeniem, że do sumy trzech najlepszych wyników strzelającego, obowiązkowo zaliczany jest przynajmniej jeden wynik, uzyskany w zawodach oznaczonych w terminarzu przez -OW- (obowiązkowy wawrzyn). Regulamin zdobywania "Wawrzynu Strzeleckiego" regulują odrębne przepisy, określone w Regulaminie Wawrzynu Strzeleckiego, dostępnym na stronie internetowej PZŁ (www.pzlow.pl) w dziale strzelectwo.

  § 7

  Zarządy okręgowe PZŁ, organizujące zawody ujęte w terminarzu zawodów centralnych Polskiego Związku Łowieckiego, zobowiązane są do przesłania projektów regulaminu tych zawodów do Zarządu Głównego PZŁ, w celu ich zatwierdzenia i sprawdzenia co do zgodności z wzorcowym regulaminem zawodów PZŁ.

  § 8

  Na wszystkich zawodach centralnych można zdobywać klasę mistrzowską, z tym zastrzeżeniem, że obligatoryjnie klasę zdobywa się na Krajowym konkursie kół łowieckich im. płk. Ignacego Stachowiaka, Mistrzostwach klasy powszechnej, Mistrzostwach PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich. Na innych zawodach szczebla centralnego, klasę mistrzowską można zdobywać jeśli zawodnik zgłosi pisemnie, przed rozpoczęciem zawodów chęć zdobycia klasy mistrzowskiej oraz pod warunkiem obecności członka Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, występującego jako obserwator lub sędzia, gdy uzna on oficjalnie prawidłowość przygotowania strzelnicy, organizację i przebieg zawodów. Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na wyżej wymienionych zawodach wyniku minimum 425/500 pkt. dla mężczyzn oraz 375/500 dla kobiet. Zdobywca lub zdobywczyni klasy mistrzowskiej ma prawo do używania tytułu "Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego", noszenia odpowiedniej odznaki oraz wpisu do legitymacji PZŁ o zdobytym tytule. Zawodnicy lub zawodniczki, którzy uzyskali klasę mistrzowską w danym roku mają prawo do końca roku kalendarzowego, strzelać w klasie powszechnej.

  § 9

  Organizację zawodów mistrzowskich oraz zakwalifikowanie imprez strzeleckich do kalendarza zawodów centralnych dokonuje Zarząd Główny PZŁ po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych zarządów okręgowych i opinii Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ. Wnioski w tych sprawach należy składać do ZG PZŁ corocznie w terminie do 30 września roku bieżącego na rok następny.

  § 10

  Przy rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w § 9 będą brane pod uwagę następujące czynniki: ocena dotychczas organizowanych zawodów, warunki techniczne strzelnicy, w tym zabezpieczenie zasilania awaryjnego, zapewnienie zakwaterowania uczestników, które gwarantują czas dojazdu do strzelnicy nie dłuższy niż 1 godzina.

  § 11

  Wszystkie makiety zająca, tarcze dzika, lisa i rogacza oraz doloty rzutków muszą być zgodne z "Prawidłami strzelać myśliwskich".

  § 12

  Wzorcowy regulamin zawodów organizowanych przez Polski Związek Łowiecki jest dostępny na stronie internetowej PZŁ.

  § 13

  Załącznik do niniejszego Zarządzenia stanowią "Prawidła Strzelać Myśliwskich", znajdujące się na stronie www.pzlow.pl

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Przewodniczący
  Zarządu Głównego PZŁ
  /-/ dr Lech Bloch

  Zarządzenie nr 2/2016 w wersji PDF


  Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 7 ZG PZŁ z dnia 20 marca 2014 r.
  Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 1 ZG PZŁ z dnia 16 stycznia 2013 r.
  Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 4 ZG PZŁ z dnia 19 marca 2012 r.
  Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 1 ZG PZŁ z dnia 8 marca 2011 r.
  Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 25 lutego 2010 r.
  Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.