strona główna forum dyskusyjne


Zarządzenie nr 3/2019
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 22 stycznia 2019 roku.
w sprawie zawodów w strzelaniach myśliwskichZarząd Główny PZŁ, działając w oparciu o § 113 pkt. 6 Statutu PZŁ, ustala na 2019 rok następujące zasady organizacji centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich w Polskim Związku Łowieckim.

§ 1
Do zawodów o mistrzostwo Polskiego Związku Łowieckiego należą:
 1. Krajowy konkurs kół łowieckich im. płk. Ignacego Stachowiaka,
 2. Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej,
 3. Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej,
 4. Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskich.
 5. Mistrzostwa PZŁ w klasie "C"
Zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane są do zgłoszenia organizatorowi zawodów drużyn startujących w Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej do dnia 1 lipca 2019 roku, natomiast drużyn startujących w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich do dnia 15 sierpnia 2019 roku. Drużyny startujące w w/w zawodach wyłonione zostają na podstawie przeprowadzonych w bieżącym roku zawodach okręgowych.
Drużyny startujące w Mistrzostwach PZŁ należy zgłosić 1 miesiąc przed rozpoczęciem zawodów
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, iż w roku 2019 wraz z Komisją Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ przeprowadzi inwentaryzację 16 strzelnic będących pod nadzorem poszczególnych ZO PZŁ, pod względem możliwości przeprowadzenia na nich zawodów strzeleckich okręgowych jak również z kalendarza centralnego (WAWRZYNOWYCH).

§ 2
 1. Klasyfikacja zawodów. Zasady wręczania Pucharu PZŁ.
  Zarząd Główny PZŁ ustanawia klasyfikacje o Puchar Polskiego Związku Łowieckiego. Puchar otrzymuje zawodnik klasy powszechnej, który w zawodach centralnych zajmie pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym w całym sezonie strzeleckim. W tym celu, w każdych z tych zawodów, prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja zawodników klasy powszechnej. O wygranej decyduje suma trzech najlepszych wyników uzyskanych w zawodach centralnych, z tym, że co najmniej jeden z tych wyników powinien być uzyskany w Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej lub Krajowym konkursie kół łowieckich. Po zakończeniu cyklu zawodów i obliczeniu wyników, Zarząd Główny PZŁ, biorąc pod uwagę opinię Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, przyznaje wygranemu Puchar Polskiego Związku Łowieckiego. Wręczenie pucharu następuje w roku następnym na pierwszych zawodach strzeleckich kalendarza centralnego.

 2. Klasyfikacja kobiet
  Prowadzona jest oddzielna klasyfikacja kobiet biorących udział w zawodach PZŁ. Punktacja kobiet w uzyskaniu klasy mistrzowskiej wynosi 400/500 lub więcej, punktacja w uzyskaniu poszczególnych wawrzynów dla kobiet wynosi:
  Punktacja wawrzynów:
  1260 - 1305 - brązowy
  1306 - 1350 - srebrny
  1351 - 1410 - złoty
  1411 - 1500 - złoty z diamentem

  Do klasyfikacji wawrzynowej będą brane pod uwagę zawody strzeleckie PZŁ szczebla centralnego.

 3. Klasa powszechna
  Od 2015 r. każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego, uczestniczący jako zawodnik w Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej, ma możliwość tylko dwukrotnego startu w w/w mistrzostwach. Niniejsze informacje zobowiązane są sprawdzić właściwe zarządy okręgowe PZŁ.

 4. Klasa strzelecka "C"
  Polski Związek Łowiecki wprowadza na każdych zawodach strzeleckich oddzielną klasyfikację strzelecką "C" biorą w niej udział zawodnicy, których staż łowiecki nie przekracza pięć lat i w tym czasie nie uzyskali klasy mistrzowskiej.
  Tytuł Mistrza Polski klasy "C" w strzelaniach myśliwskich zdobywany jest na oddzielnych zawodach centralnych, tj. : Mistrzostwach PZŁ klasy "C".
  Zawodnicy strzelający w klasie "C" przyczyniają się do popularyzacji i podnoszenia umiejętności strzeleckich w PZŁ.

 5. Terminarz zawodów centralnych
  Mistrzostwa oraz pozostałe zawody centralne odbywają się zgodnie z terminarzem zawodów centralnych, ogłaszanym corocznie przez ZG PZŁ, zamieszczonym na stronie internetowej www.pzlow.pl w dziale strzelectwo.
  Zawodnicy startujący w zawodach terminarza centralnego zapisywani są przez organizatora zgodnie z kolejnością wpłat wpisowego.
  Na każdych zawodach strzeleckich szczebla centralnego prowadzona jest oddzielna klasyfikacja klasyfikacja kobiet klasa strzelecka "C" klasa strzelecka powszechna klasa strzelecka mistrzowska
  Organizator zawodów zobowiązany jest do przygotowania pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych z podziałem na wszystkie klasyfikacje strzeleckie co najmniej od miejsca pierwszego do trzeciego (lub więcej).

 6. Wypłacanie ryczałtu dla sędziów oraz organizacja zawodów
  Zgodnie z uchwałą nr 29/2015 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 23.03.2015r" zarządy okręgowe zobowiązane są do wypłacania ryczałtu w wysokości 180 zł (brutto) dla sędziów głównych na wszystkich zawodach z terminarza centralnego oraz dla sędziów prowadzących poszczególne osie myśliwskie na niżej wymienionych zawodach:
  1. Krajowy konkurs kół łowieckich im. płk. Ignacego Stachowiaka
  2. Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej
  3. Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej
  4. Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelamach myśliwskich
  5. Mistrzostwa PZŁ w klasie "C"

  Ponadto informujemy, ze zwrot poniesionych kosztów podróży pozostaje bez zmian. Osoby pełniące funkcje pomocnicze podczas zawodów będą rozliczane według stawek ustalonych przez organizatora zawodów.
  Organizatorzy zawodów z kalendarza centralnego (wawrzynowych), zobowiązani są do zakończenia zawodów oraz ogłoszenia wyników rywalizacji maksymalnie do 30 minut po ostatniej serii strzelań znajdujących się w harmonogramie.

 7. Zasady zachowania się podczas zawodów Zgodnie z zaleceniami ZG PZŁ i Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ ustala się następujące wytyczne, odnoszące się do zachowania podczas wszystkich zawodów strzeleckich organizowanych przez PZŁ:
  1. W czasie zawodów należy zachowywać bezwzględny spokój, unikać zachowań agresywnych, wszelkie sporne sprawy należy zgłaszać do sędziego głównego zawodów.
  2. Zawodnicy zobowiązani są występować w odpowiednim ubiorze, adekwatnym do poszczególnych etapów zawodów (otwarcie i zamknięcie zawodów oraz etap rozgrywania konkurencji strzeleckich).
  3. Strój myśliwego powinien być czysty. Zalecane jest w zależności od pory roku, używanie koszuli z co najmniej krótkim rękawem, spodni zakrywających co najmniej 2/3 uda, butów zakrywających stopy.

§ 3
Zawody centralne organizowane są w oparciu o "Zasady szkolenia strzeleckiego w PZŁ" oraz "Prawidła strzelań myśliwskich"

§ 4
W zawodach mogą brać udział członkowie Zrzeszenia, mający ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 5
Użytkownicy strzelnic Polskiego Związku Łowieckiego, nie będący członkami Zrzeszenia są zobowiązani do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.

§ 6
Na wszystkich zawodach centralnych, poza mistrzostwami PZŁ w klasie powszechnej mistrzostwami PZŁ w klasie "C" oraz zawodami seniorów, można zdobywać "Wawrzyn Strzelecki", z tym zastrzeżeniem, że do sumy trzech najlepszych wyników strzelającego, obowiązkowo zaliczany jest przynajmniej jeden wynik, uzyskany w zawodach oznaczonych w terminarzu przez -OW- (obowiązkowy wawrzyn). Regulamin zdobywania "Wawrzynu Strzeleckiego" regulują odrębne przepisy, określone w Regulaminie Wawrzynu Strzeleckiego, dostępnym na stronie internetowej PZŁ (www.pzlow.pl) w dziale strzelectwo.
Punktacja w uzyskaniu poszczególnych wawrzynów dla mężczyzn wynosi:

Punktacja wawrzynów:
1350 - 1394 - brązowy
1395 - 1439 - srebrny
1440 - 1469 - złoty
1470 - 1500 - złoty z diamentem

§ 7
Zarządy okręgowe PZŁ, organizujące zawody ujęte w terminarzu zawodów centralnych Polskiego Związku Łowieckiego, zobowiązane są do przesłania projektów regulaminu tych zawodów do Zarządu Głównego PZŁ, w celu ich zatwierdzenia i sprawdzenia co do zgodności z wzorcowym regulaminem zawodów PZŁ.

§ 8
Na wszystkich zawodach centralnych oraz okręgowych obligatoryjnie zdobywa się klasę mistrzowską, osiągając wynik minimum 450/500 pkt. dla mężczyzn oraz 400/500 pkt dla kobiet. Od uzyskania odpowiedniej liczby zdobytych punktów zawodnik przechodzi z Powszechnej Klasy do Mistrzowskiej Klasy Strzeleckiej. Zdobywca lub zdobywczyni klasy mistrzowskiej ma prawo do używania tytułu "Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego" oraz noszenia odpowiedniej odznaki.

§ 9
Organizację zawodów mistrzowskich oraz zakwalifikowanie imprez strzeleckich do terminarza zawodów centralnych dokonuje Zarząd Główny PZŁ po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych zarządów okręgowych i opinii Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ. Wnioski w tych sprawach należy składać do ZG PZŁ corocznie w terminie do 30 września roku bieżącego na rok następny.

§ 10
Przy rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w § 9 będą brane pod uwagę następujące czynniki: ocena dotychczas organizowanych zawodów, warunki techniczne strzelnicy, w tym zabezpieczenie zasilania awaryjnego, zapewnienie zakwaterowania uczestników, które gwarantują czas dojazdu do strzelnicy nie dłuższy niż 1 godzina.

§ 11
Wszystkie makiety zająca, tarcze dzika, lisa i rogacza oraz doloty rzutków muszą być zgodne z "Prawidłami strzelać myśliwskich".

Wzorcowy regulamin zawodów organizowanych przez Polski Związek Łowiecki jest dostępny na stronie internetowej PZŁ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łowczy Krajowy
/-/ Piotr Jenoch
Członek Zarządu Głównego
/-/Jerzy Graczyk
Członek Zarządu Głównego
/-/Albert Kołodziejski

Zarządzenie nr 3/2019 w wersji PDF


Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 2 ZG PZŁ z dnia 3 lutego 2016 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 7 ZG PZŁ z dnia 20 marca 2014 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 1 ZG PZŁ z dnia 16 stycznia 2013 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 4 ZG PZŁ z dnia 19 marca 2012 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 1 ZG PZŁ z dnia 8 marca 2011 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 25 lutego 2010 r.
Nieobowiązujące - Zarządzenie nr 3 ZG PZŁ z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.