strona główna forum dyskusyjneszukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1585 01/01/2012 Czy zarząd koła musi odpowiadać na wszystkie pisma wpływające do koła również te od "sympatycznych" kolegów, którym nie tylko zależy na wspaniałej pasji ale na szeroko pojętym "pieniactwie" i psuciu atmosfery? Jednym słowem czy zarząd musi zajmować się banałami?
1584 01/01/2012 Czy zarząd musi udostępniać członkom koła kserokopie podejmowanych uchwał nie tylko w ich sprawie?
1583 01/01/2012 Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Koła zostały nałożone na mnie dwie kary porządkowe. Każda dotyczy innej sprawy. Za każde moje przewinienie otrzymałem karę zawieszenia mnie w prawie wykonywania polowania indywidualnego i zbiorowego na okres jednego roku. W ten oto sposób, według opinii Zarządu Koła zostałem ukarany na dwa lata. Czy w tej sytuacji Zarząd Koła ma rację? Można łączyć kary?
1582 28/12/2011 Czy dopuszczalne są słowa prowadzącego polowanie zbiorowe na zbiórce myśliwych. Cytuję: "...Zezwalam na strzał w miot do zwierzyny płowej w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo oddania strzału"?
1581 28/12/2011 W trakcie wyborczego WZ sporządzany jest protokół komisji skrutacyjnej dotyczący wyboru członków ZK i KR, czy WZ pomimo tego musi podjąć formalną uchwałę w sprawie wyborów?
1580 28/12/2011 Kolega składa pismo do ZO PZŁ o urlopowanie. Czy wydanie zgody na urlopowanie przez Zarząd Koła ma być wydane w formie uchwały ZK?
1579 28/12/2011 Zarząd mojego Koła uchwalił zarządzenie o wykonywaniu polowania wyłącznie z ambon i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Powoduje to znaczne ograniczenie w możliwości polowania. W terenie jest około 30 ambon co stanowi nie więcej niż 10% terenu, wyklucza to także polowanie z podchodu. Czy taka uchwała jest zgodna ze statutem PZŁ?
1578 27/12/2011 Czy były członek PZŁ, który został skreślony z powodu nieopłacania składek na PZŁ (15 lat temu) musi odbyć staż jeżeli chce wrócić do łowiectwa i zostać ponownie członkiem PZŁ?
1577 26/12/2011 W naszym kole WZ uchwaliło opłatę na rzecz koła w wysokości 600PLN od członka. Środki będą przeznaczane na budowę bazy myśliwskiej. Jaki dokument powinien być generowany przy dokonywaniu wpłaty? Czy z uwagi na uchwałę WZ w ogóle potrzebny jest jakiś dokument - czy wystarczy ewidencja wpłat prowadzona przez skarbnika koła?
1576 26/12/2011 Jakie są regulacje prawne dotyczące wykonywania polowań indywidualnych bądź zbiorowych na obszarach ogrodzonych upraw leśnych?
1575 22/12/2011 Około pięciu lat temu zrezygnowałem z członkostwa w kole "A". Nie zalegałem z opłatami za składki i prace obowiązkowe. Zostałem skreślony z listy członków na własną prośbę. Przeniosłem się do koła "B"gdzie zostałem wpisany na listę jako członek macierzysty. Czy starając się o przyjęcie z powrotem do koła "A" jestem zobowiązany uiścić wpisowe i kto ewentualnie (WZ?) może mnie z tego obowiązku zwolnić?
1574 22/12/2011 Czy z kategorią wojskową "D" mogę starać się o pozwolenie o broń?
1573 21/12/2011 Czy mając sztucer na polowaniu zbiorowym mogę mieć w magazynku (nie w komorze) amunicję między pędzeniami?
1572 21/12/2011 Jak w większości kół łowieckich, w trakcie polowań zbiorowych organizujemy wspólny posiłek finansowany z budżetu koła. Ostatnio pojawiło się dużo różnych sprzecznych opinii w tej sprawie, niektóre z nich bazują na sytuacji prawnej pracowników firm uczestniczących w imprezach okolicznościowych/integracyjnych. Czy należy te przychody w postaci świadczeń w naturze opodatkować i wydać wszystkim informacje podatkowe celem ujęcia w zeznaniu rocznym? Czy można znaleźć uzasadnienie tych wydatków w działalności statutowej i nie obejmować opodatkowaniem?
1571 20/12/2011 Proszę o wykładnię prawną par.1.2 Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ brzmiącego; cytuję: w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem można zastosować pomocniczo przepisy kpk, w świetle postanowienia OSŁ w Zielonej Górze Sygn.akt OSŁ 5/2010/2011 z dnia 2011-09-26 nakładającego 500 zł. grzywny na świadka.
1570 13/12/2011 Na polowaniu zbiorowym w trakcie pędzenia pada kilka strzałów. Myśliwy A widzi ze swego stanowiska jak z lasu wybiega byk i łąką biegnie w jego kierunku, koledzy na sąsiednich stanowiskach nie mogą strzelać ze względu na brak kulochwytu. Myśliwy A oddaje strzał na 30m do biegnącego byka śmiertelny na nasadę karku po którym byk pada. Do momenty ustrzelenia byk pokonał biegnąc łąką dystans ponad 300m. W trakcie oględzin okazuje się, że byk był wcześniej strzelany przez myśliwego B, i ma wlot kuli na miękkie. Myśliwy B rości pretensje do byka. Prowadzący polowanie Łowczy Koła nie powołuje zespołu arbitrów lecz konsultując się z obecnymi na polowaniu Prezesem i Wice Łowczym Koła przyznają byka myśliwemu B twierdząc, że strzał myśliwego B był pierwszy śmiertelny. Myśliwy A nie zgadza się z tą decyzją i twierdzi, że jego strzał był pierwszym unieruchamiającym i śmiertelnym, zaś myśliwy B ranił śmiertelnie tego byka. Jak ocenić taką sytuację w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz komu przypisać prawo do byka?
1569 12/12/2011 Zawieszony w prawach przez WZ do końca bieżącego roku macierzysty członek koła (nr 1) został przyjęty do innego koła (nr 2) jako członek macierzysty. Nie poinformował o tym fakcie swojego koła nr 1. Informacja taka wpłynęła od ZO PZŁ (w deklaracji do koła nr 2 padło stwierdzenie „byłem członkiem macierzystym koła nr 1”). Zarząd wysłał do członka koła pismo z zapytaniem o potwierdzenie, że w sposób dorozumiany występuje z koła jako, że nie można być równocześnie w dwóch kołach członkiem macierzystym. Członek koła potwierdził, że wstąpił do koła nr 2 jako członek macierzysty i wystąpił z żądaniem przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego. Wobec powyższego zarząd koła nr 1 skreślił go z listy członków na podstawie §43.1.1 Statutu PZŁ i odmownie rozpatrzył jego żądanie o przyjęcie do koła jako członka niemacierzystego. Członek koła wniósł odwołanie od: uchwały o skreśleniu go z listy członków koła oraz od uchwały o odmowie przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego. 1. Czy myśliwy jest nadal członkiem macierzystym koła nr 1, bo formalnie w statutowym terminie wniósł odwołanie? 2. Czy może jest członkiem niemacierzystym, bo również odwołał się w terminie? 3. Czy w związku z zakończeniem okresu zawieszenia w prawach taki członek koła może już występować o wydanie odstrzałów i brać udział w polowaniach zbiorowych? 4. Czy w związku z formalnym, dobrowolnym zrzeczeniem się członkostwa w kole (patrz deklaracja do koła nr 2), członkiem koła nr 1 już nie jest?
1568 12/12/2011 11.12.2011 w naszym Kole odbyło się polowanie zbiorowe zgodnie z planem polowań. Po przybyciu na miejsce zbiórki prowadzący stwierdził, że w tym łowisku nie ma zwierzyny i szkoda tu polować. W porozumieniu z prezesem Koła zmieniono miejsce polowania zbiorowego na inne łowisko w tym samym obwodzie łowieckim. Czy prowadzący mógł podjąć taką decyzję niezgodnie z planem polowań?
1567 11/12/2011 Mam pytanie dotyczące obowiązkowych czynów społecznych, bądź też przez niektórych nazywanych pracami gospodarczymi w kole i ewentualnym ekwiwalencie finansowym za ich niewykonanie. Jak wiadomo WZ koła jako najważniejszy organ władzy w kole może podjąć decyzję o przyjęciu takiej uchwały. Co możemy zaliczyć do prac społecznych i czy przy ich zlecaniu powinny być uwzględnione techniczne możliwości ich wykonania i czy przegląd urządzeń łowieckich typu ambona, paśnik, podsyp, lizawka a także ich wapnowanie, sprzątanie po sezonie, konserwacja jak również naprawa zalicza się do kategori czynu społecznego czy do statutowego obowiązku każdego myśliwego jakim jest dokarmianie zwierzyny? (z taką interpretacją się spotkałem). Czy Zarząd koła na podstawie ustawy o czynach społecznych podjętej przez WZ powinien przestawić grafik lub spis prac do wykonania z podaniem kilku terminów takich prac i zawiadomić o nich komunikatem wszystkich członków koła czy też nie ma takiego obowiązku, a myśliwy sam powinien dopytywać się co ewentualnie może wykonać? Czy duże prace gospodarcze, polegające np. na orce i profesjonalnym zasianiu pola, przekraczające możliwości techniczne większości myśliwych nie powinny być wykonywane w ramach budżetu koła i zagospodarowania obwodów łowieckich przez wynajętych do tego celu fachowców, opłaconych ze środków budżetowych koła? (chcesz nie płacić a pracować to damy ci do zaorania pole i to zrób, nie interesuje nas w jaki sposób). Wydaje się, że w wielu kołach ustawa o czynach społecznych stała się jedynie zakamuflowaną formą opodatkowania myśliwych w celu zasilenia budżetu, następną składką na koło, może nie do końca formalną, a nie jak powinno być zaktywizowania kolegów do pracy zespołowej. Czy w kole, w którym w roku bieżącym nie zaproponowano żadnych prac społecznych, ciężkie prace rolne zostały oczywiście wykonane i za nie zapłacono zresztą kolegom z koła którzy je wykonywali jako prace społeczne i maja zaliczone, celowe jest obciążanie finansowe pozostałych członków koła za tak zwane, czego bardzo nie lubię sformułowanie "za nic nie robienie"; "no bo przecież musieliśmy to zrobić, wynająć ludzi, to teraz ktoś musi za to zapłacić".
1566 08/12/2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ miało do przegłosowania i podjęcia uchwały w sprawie odwołania kolegi myśliwego od kary porządkowej nałożonej przez Zarząd Koła. W głosowaniu tajnym, komisja skrutacyjna ogłosiła wynik: 23 głosy - za, i 23 głosy - przeciw, na 46 głosujących. Jaki jest rezultat takiego wyniku głosowania?

poprzednia 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.