strona główna forum dyskusyjne

 Data 
 09/02/2024    Link    
 Propozycje zmian od Fundacji Niech Żyją do ustawy 'Prawo łowieckie', nazwane społecznymi, w których co ciekawe, zaproponowano wiek młodzieży pozwalający na uczestnictwo w polowaniu na 16 lat, ale propozycje te nie mają daty wydania, więc nie wykluczone, że są sprzed kilku lat. 
 08/02/2024    Link    
 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Poznania na stoisko dziennika i portalu "Łowiecki", podczas targów EURO TARGET SHOW odbywających się w dniach 22 - 24 marca 2024 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.  
 04/03/2023    Link    
 Zapraszamy wszystkich na Euro Target Show do Poznania między 17 - 19 marca. Dziennik "Łowiecki" będzie miał tam stoisko, na którym będę obecny od piątku do niedzieli. Bazując na dużej ilości zapytań email'owych jak sobie radzić w takiej czy innej sytuacji w kole łowieckim, które otrzymuję od zarządów i indywidualnych myśliwych, zapraszam na nasze stoisko, gdzie odpowiem na każde pytanie i wskażę drogę postępowania pozwalającą rozwiązać problem, z którym przychodzi się Wam mierzyć. Darz Bór, Piotr Gawlicki 
 13/02/2023    Link    
 Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Kynologicznym w Polsce i Polskim Związkiem Łowieckim zawarte 29 listopada 2011 roku. 
 05/02/2023    Link    
 Związek Kynologiczny w Polsce odpowiada Rafaławi Malcowi i Naczelnej Radzie Łowieckiej na pismo Pawła Lisiaka i wyjaśnia konflikt wywołany przez Pawła Lisiaka na gruncie kynologii, w tym informuje, że ZG PZŁ przygotował regulaminy pracy psów myśliwskich niezgodnie z polskim prawem i dlatego nie będą one przesłane do FCI do zatwierdzenia dopóki, dopóty PZŁ ich nie poprawi. 
 05/02/2023    Link    
 Łowczy Krajowy Paweł Lisiak poskarżył się w styczniu br. do pełnomocnika Ministra Rolnictwa ds. Ochrony Zwierząt na Związek Kynologiczny w Polsce, zarzucając mu praktyki monopolistyczne w kynologii, w tym reprezentację w organizacji międzynarodowej FCI, jakby zapominając, że PZŁ jest monopolistą w łowiectwie, będąc jedyną reprezentacja polskiego łowiectwa w organizacji międzynarodowej CIC. 
 27/06/2022    Link    
 Małgorzata Krokowska-Paluszak, po blisko 10 latach pracy w Telewizji Polskiej, jako wydawca w TVP INFO, TVP 2 i TVP Polonia, a w latach 2015 - 2018 dziennikarz Magazynu Sezon i w latach 2018 - 2022 pracująca na stanowisku rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, od ub. roku jest adiunktem w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, skąd proponuje myśliwym udział w badaniu dotyczącym udziału polskich myśliwych w zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń oraz sposobu organizacji walki z ASF na terenie Polski, a także kwestii związanych z budowaniem wizerunku polskiego łowiectwa, poprzez anonimową ankietę, w której każdy może wziąć udział. 
 26/06/2022    Link    
 „Inną opłatą uchwaloną przez walne zgromadzenie” w rozumieniu § 43 ust. 2 (obecnie 31 ust.2) statutu Polskiego Związku Łowieckiego jest opłata, którą członek koła łowieckiego będzie zobowiązany uiścić z racji samej przynależności do koła łowieckiego, niezależnie od innych okoliczności. Do tych opłat nie można zaliczyć zatem opłaty za niewykonaną na rzecz koła łowieckiego pracę. To, że opłata za niewykonaną na rzecz koła łowieckiego pracę została uchwalona przez walne zgromadzenie nie stanowi wystarczającej podstawy do zaliczenia jej do „innych opłat”, o jakich mowa w § 43 ust. 2 statutu Polskiego Związku Łowieckiego. - co SA w Białymstoku przypomina zarządom kół, które próbując skreślać swoich członków z listy za nie zapłacenie takiej opłaty uchwalonej za niewykonane godziny prac. 
 08/05/2022    Link    
 Wzór oświadczenia lustracyjnego, które zobowiązani są wypełnić i złożyć kandydaci w wyborach na stanowiska w organach PZŁ lub zarządzie i komisji rewizyjnej koła łowieckiego, wypełniając albo pierwszą, albo drugą i trzecią jego stronę. 
 13/04/2022    Link    
 Debata min. Siarki, Piątkiewicza i Lisiaka na schodach na Nowym Świecie 35 
 05/04/2022    Link    
 Lista gatunków IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i dla Unii Europejskiej, których odstrzał od dnia 1 kwietnia br. jest dozwolony w Polsce w każdych ilościach, pod warunkiem posiadania upoważnienia do polowania indywidualnego na zwierzynę łowną. 
 26/02/2022    Link    
 Podpisz sprzeciw do Marszałka Województwa Śląskiego wobec zamiaru skrócenia okresu polowań na łowne gatunki ptaków.  
 04/02/2022    Link    
 Możliwości wykonywania polowań przez myśliwych niezrzeszonych w kołach łowieckich oraz postrzegania ich przez myśliwych niezrzeszonych i zrzeszonych w świetle opracowania wykonanego, również z wykorzystaniem danych od użytkowników lowiecki.pl, autorstwa Huberta Codrow, Anny Wierzbickiej i Radomira Graczyka. 
 27/01/2022    Link    
 Ustawa 'Prawo łowieckie" po zmianach, które weszły w życie 18 grudnia 2021 r. oraz tych, które wejdą w życie w dniu 1 kwietnia 2022 r., a dotyczących inwazyjnych gatunków obcych IGO 
 25/10/2021    Link    
 Przedstawiamy projekt ustawy powołującej Agencję Rozwoju Gospodarki Łowieckiej i choć nie podpisany, jest to najprawdopodobniej projekt Sławomira Izdebskiego z OPZZRiOR, uzupełniający projekt zmieniający ustawę 'Prawo łowieckie'. 
 25/10/2021    Link    
 Prezentujemy kolejny projekt zmiany ustawy łowieckiej, który może być tym autorstwa Sławomira Izdebskiego, przekazanym podobno klubom poselskim Różni się nieznacznie od projektu przywołanego niżej, który Stanisław Pawluk nazwał "fałszywką", a jego anonimowego autora osobą "przytulającą się" do Sławomira Izdebskiego. Sławomir Izdebski osobiście odmówił nam udostępnienia swojego projektu, uzasadniając to nieprzychylnymi mu opinie publikowanymi w portalu. Tak więc przy krążących kilku projektach, do końca nie ma pewności, który jest prawdziwy, co się okaże w przypadku zarejestrowania projektu w Sejmie, o ile w ogóle jakiś zostanie zarejestrowany. 
 12/10/2021    Link    
 A to projekt, nowej ustawy 'Prawo łowieckie', który dzisiaj został anonimowo udostępniony, w tym poznali go członkowie NRŁ i nic nie wskazuje, żeby minister Siarka miał udział w stworzeniu tej propozycji. Projekt powołuje w miejsce Polskiego Związku Łowieckiego, Agencję Rozwoju Gospodarki Łowieckiej wymyśloną przez Sławomira Izdebskiego, ale z jego treści wynika, że został oparty o obecną ustawę i oprócz zamiany PZŁ na ARGŁ, nic zmienia w modelu łowiectwa.  
 12/10/2021    Link    
 Taki projekt zmian w ustawie 'Prawo łowieckie' przygotował Sławomir Izdebcki, przewodniczący OPZZRiOR. 
 23/09/2021    Link    
 Uzasadnienie jakie OPZZRiOR przedstawił dla proponowanych przez siebie zmian do ustawy 'Prawo łowieckie', likwidujących Polski Związek Łowiecki jako zarządzającego łowiectwem w Polsce 
 23/09/2021    Link    
 Założenia do zmian w ustawie 'Prawo Łowieckie' zaprezentowane przez Sławomira Izdebskiego jako uzgodnione z kierownictwem PiS i rządu, na podstawie których OPZZRiOR przygotował 22 strony szczegółowych zapisów zmian, ale o tak niskiej wartości merytorycznej, że nie warto ich publikować. 
 26/07/2021    Link    
 W uzupełnieniu stanowiska Ministerstwa Środowiska przedstawionego jako odpowiedź na interpelację poselską, zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa na kilka dodatkowych pytań dotyczących sanitarnego odstrzału dzików.  
 17/03/2021    Link    
 22 
 12/02/2021    Link    
 Zgodnie z przewidywaniami, rządzący zaproponowali zmianę ustawy 'Prawo łowickie' w ten sposób, że dotychczasowe umowy dzierżawy obwodów pozostają ważne do 31 marca 2022 r. i w tym roku nie będzie żadnego wnioskowania o przydział obwodów, co Minister Klimatu i Środowiska zamierzał dokonać na podstawie wydanego przez siebie rozporządzenia sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich.  
 22/01/2021    Link    
 28 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, zobowiązujące koła do składania w ZO PZŁ wniosków o dzierżawę obwodów od nowego sezony łowieckiego  
 20/01/2021    Link    
 Rząd zdecydował, że łowiectwo nie będzie ani w ministerstwie rolnictwa, ani środowiska, tylko w nowo utworzonym ministerstwie leśnictwa i łowiectwa, co przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej. 
 14/01/2021    Link    
 Senat w dniu wczorajszym uchwalił projekt nowelizacji ustawy 'Prawo łowieckie' prowadzący do wypłat z tytułu odszkodowań za szkody łowieckie o przypadku, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody i skierował go do Sejmu.  
 12/01/2021    Link    
 Odpowiedź Ministerstwa Klimatu na interpretację w sprawie prawa do tusz i pobierania opłat za tusze dzików sanitarnych strzelonych w kole łowieckim. 
 11/01/2021    Link    
 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na temat opodatkowania przekazanych przez myśliwych w formie darowizny środków pieniężnych na rzecz koła łowieckiego za odstrzelone dziki sanitarne.  
 13/11/2020    Link    
 Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację posłów dot. możliwości polowania w Polsce z łukiem  
 09/09/2020    Link    
 Wniosek Sławomira Izdebskiego, przewodniczącego OPZZRiOR do Jarosława Kaczyńskiego o połączenie Ministerstwa Środowiska z Ministerstwem Rolnictwa. 
 20/04/2020    Link    
 Pismo Przewodniczącego OPZZRIOR Sławomira Izdebskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wydania zgody na wykonywanie polowań napisane dzień potem, kiedy przemieszczanie się do obwodów łowieckich stało się możliwe w każdej sytuacji. 
 18/03/2020    Link    
 Minister Klimatu sugeruje, aby zatwierdzanie, uzgadnianie i opiniowanie rocznych planów łowieckich, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) odbywało się w formie elektronicznej. 
 09/01/2020    Link    
 Tekst ustawy 'Prawo łowieckie" ze zmianami przyjętymi przez Sejm i komisje senackie, przekazanymi do przyjęcia na posiedzeniu Senatu w dniu 15 stycznia 2020 roku. 
 11/10/2019    Link    
 Udostępniamy tekst Rozporządzenia MŚ o warunkach wykonywania polowania z zaznaczeniem zmian, jakie weszły w życie w dniu 20 września br. oraz tych, które wejdą w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. 
 10/09/2019    Link    
 Projekt zmian do rozporządzenie MŚ o warunkach wykonywania polowania z dnia 27 sierpnia 2019 r. przekazany do Rządowego Centrum Legislacji. 
 19/08/2019    Link    
 Projekt zmian do rozporządzenie MŚ o warunkach wykonywania polowania z dnia 8 sierpnia 2019 r. po konsultacjach. 
 04/07/2019    Link    
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. 
 13/06/2019    Link    
 Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznający za niezgodne z konstytucją zwolnienie koła łowieckiego z odpowiedzialności za szkody łowieckie na nieruchomości rolnej, której właściciel nie wyraził zgody na budowę urządzeń łowieckich na tej nieruchomości.  
 09/05/2019    Link    
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający za niezgodne z konstytucją zwolnienie koła łowieckiego z odpowiedzialności za szkody łowieckie na nieruchomości rolnej, której właściciel nie wyraził zgody na budowę urządzeń łowieckich na tej nieruchomości.  
 24/04/2019    Link    
 Podsumowanie 10 Międzynarodowych Targów EXPOHunting 2019 w Sosnowcu, promowanych i wspieranych przez portal i dziennik "Łowiecki". 
 15/03/2019    Link    
 Funkcjonariuszom Państwowej Straży Łowieckiej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udało się ująć na gorącym uczynku kłusownika - wnykarza, który kłusował na terenie woj. wielkopolskiego - informuje Komendant Wojewódzki PSŁ w Wielkopolskim UW w Poznaniu.  
 28/02/2019    Link    
 Druk rocznego planu łowieckiego uzgodniony w 2018 r. pomiędzy PZŁ i Lasami Państwowymi 
 28/02/2019    Link    
 Druk inwentaryzacji zwierzyny sugerowany przez Lasy Państwowe 
 27/02/2019    Link    
 Redakcja zapytała Prezesa NRŁ Rafała Malca, w jaki sposób można zgłaszać kandydatury do wytypowania przez Naczelną Radę Łowiecką na stanowisko Łowczego Krajowego. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 
 13/02/2019    Link    
 Projekt porządku obrad i regulaminu obrad XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ uchwalony przez Naczelna Radę Łowiecką 
 24/01/2019    Link    
 Redakcja otrzymała zaproszenie na konferencję prasową organizowaną w przerwie zjazdu założycielskiego nowo powstającego Związku Zawodowego Rolników i Myśliwych, na jutro 25 stycznia br. ok. godz. 12:00, gdzie będzie można spotkać się z wybranym na zjeździe przewodniczącym, a pewnie również zapisać się do tego Związku. 
 21/01/2019    Link    
 Ostatnie 2 tygodnie pozwoliły zebrać opinie członków, o które prosiliśmy niżej, na temat ich propozycji do statutu PZŁ, dlatego wersja z dnia 8 stycznia 2018 została dokładnie przejrzana i zmieniona, w tym o propozycje, które napłynęły do redakcji. Tę nową wersję statutu udostępniamy wszystkim zainteresowanym, a w szczególności członkom NRŁ, którzy mają przyjąć statut na swoim posiedzeniu w tym tygodniu.  
 08/01/2019    Link    
 Uznając, że projekt statutu PZŁ przygotowany przez komisję statutową NRŁ nie spełnia oczekiwań szerokich rzecz członków Zrzeszenia, dziennik "Łowiecki" proponuje modyfikację tego projektu przygotowaną przez redaktora naczelnego Piotra Gawlickiego. Uwagi i propozycje do tej wersji prosimy kierować na email redakcja@lowiecki.pl
 06/01/2019    Link    
 Prezentacja projektu statutu przywołana niżej w Aktualnościach PZŁ, pokazująca rodowód jego powstania:
- tekst czarny ukazuje wersję przekazaną do NRŁ przez ZG PZŁ, po korektach na wersji zespołu statutowego powołanego przez ZG PZŁ;
- tekst czerwony pokazuje, co komisja statutowa NRŁ zmieniła w wersji otrzymanej od ZG PZŁ;
- tekst zielony pokazuje, co komisja statutowa NRŁ przywróciła z wersji zespołu statutowego powołanego przez ZG PZŁ. 
 02/01/2019    Link    
 Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski wystosował list do członków Naczelnej Rady Łowieckiej. 
 31/12/2018    Link    
 Marcin Hendzel, powołany od 1 grudnia br. na łowczego okręgowego w Rzeszowie, uzurpuje sobie prawo do jednoosobowego reprezentowania wszystkich łowczych okręgowych i starając się odwdzięczyć ZG za powołanie, przyłożył prezesowi NRŁ Rafałowi Malcowi za kontaktowanie się z ludŸmi negatywnie oceniającymi Piotra Jenocha, żądając od Prezydium NRŁ dopuszczenia łowczych okręgowych do posiedzenia NRŁ w dniu 3 stycznia, żeby udrożnić (?) …"proces komunikacji między organami PZŁ"...
 13/12/2018    Link    
 Relacja video z posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmie w dniu 12 grudnia 2018 r., z wystąpieniem Stanisława Pawluka od godz. 13:53:20 
 03/12/2018    Link    
 Rolnicze OPZZ zwróciło się do Piotra Jenocha z wezwaniem do rezygnacji z pełnienia funkcji łowczego krajowego, dla ..."uzdrowienia skompromitowanego do granic możliwości Polskiego Związku Łowieckiego"
 28/10/2018    Link    
 Uzasadnienie do projektu zmiany prawa łowieckiego omówione w artykule Kłamstwa, krętactwa, półprawdy i przemilczenia jakie Piotr Jenoch wysłał do Ministra Środowiska do zaproponowanych przez siebie zmian w ustawie łowieckiej, bez wiedzy i uchwały Zarządu Głównego PZŁ.  
 20/10/2018    Link    
 Sekretarz Stanu MŚ Małgorzata Golińska rozesłała do zaopiniowania projekt zmian w ustawie datowany na 24/09/2018, czym potwierdziła, że Ministerstwo Środowiska poważnie traktuje niekorzystne dla myśliwych rozwiązania przygotowane przez ZG PZŁ. 
 20/10/2018    Link    
 Pismo Zarządu Głównego PZŁ do Ministrów Środowiska i Rolnictwa z 24/09/2018 potwierdza, że niekorzystne zmiany ustawy łowieckiej zostały stworzone w PZŁ, razem z 8 innymi hasłowo zgłoszonymi pomysłami. 
 10/10/2018    Link    
 Projekt zmian ustawy łowieckiej z dnia 24 września 2018 r. powstały w Zarządzie Głównym PZŁ i skierowany do Ministerstw Środowiska. 
 10/08/2018    Link    
 Ustawa 'Prawo łowieckie' w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 sierpnia 2018 r. 
 09/08/2018    Link    
 Ustawa z dnia 22 czerwca 2018 r. nowelizująca ustawę 'Prawo łowieckie' 
 09/07/2018    Link    
 Przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu nowelizacja ustawy 'Prawo łowieckie', przywracająca w praktyce kołom łowieckim obowiązki organizacji szacowania szkód łowieckich, takie, jakie były do 1 kwietnia br. 
 08/06/2018    Link    
 Projekt nowelizacji ustawy 'Prawo łowieckie' dot. zmiany sposobu zgłaszania i szacowania szkód łowieckich, przywracającej w praktyce obowiązujące do 31 marca 2018 r. zasady szacowania szkód przez koła łowieckie.  
 15/04/2018    Link    
 Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 9 kwietnia 2018 roku informuje jak szacować szkody do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy 'Prawo łowieckie'. 
 12/04/2018    Link    
 Ogólny wzór oświadczenia lustracyjnego składanego przez osoby obejmujące funkcje w organach Polskiego Związku łowieckiego lub w zarządzie albo komisji rewizyjnej koła łowieckiego 
 12/04/2018    Link    
 Wzór oświadczenia lustracyjnego dla delegatów na okręgowe zjazdy delegatów PZŁ 
 05/04/2018    Link    
 Jednolity tekst ustawy 'Prawo łowieckie' po zmianach wchodzących w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. 
 04/04/2018    Link    
 Tekst ustawy zmieniającej ustawę 'Prawo łowieckie' od dnia 1 kwietnia 2018 r. 
 19/03/2018    Link    
 Taki kształt miałaby ustawa "Prawo łowieckie", gdyby w Sejm w dniu 20 marca br. przyjął wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do tej ustawy 
 15/03/2018    Link    
 Wnioski zgłoszone przez senatorów do ustawy o zmianie ustawy 'Prawo łowieckie' do głosowania na posiedzeniu plenarnym Senatu w dniu 16 marca 2018 r. 
 14/03/2018    Link    
 Rozpoczęła się transmisja z plenarnego posiedzenia Senatu mającego przyjąć projekt zmian w ustawie 'Prawo łowieckie', przegłosowanego przez Sejm w dniu 6 marca br. (początek godz. 16:59) 
 14/03/2018    Link    
 Poprawki do ustawy o zmianie ustawy 'Prawo łowieckie' przyjęte podczas posiedzenia komisji Rolnictwa i komisji Środowiska w dniu 13 marca br., kierowane na plenarne posiedzenie Senatu w dniu dzisiejszym.  
 13/03/2018    Link    
 Transmisja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska Senatu w sprawie rozpatrzenia zmian do ustawy 'Prawo łowieckie', przyjętych przez Sejm w dniu 6 marca br. 
 07/03/2018    Link    
 Tekst ustawy 'Prawo łowieckie' po zmianach uchwalonych przez Sejmie w dniu 6 marca 2018 przywołany niżej, uzupełniony o przepisy przejściowe wprowadzające uchwalone przez Sejm zmiany w życie  
 06/03/2018    Link    
 Tekst ustawy 'Prawo łowieckie' po zmianach uchwalonych przez Sejmie w dniu 6 marca 2018, które przechodzą obecnie do Senatu. 
 06/03/2018    Link    
 Transmisja z posiedzenia Sejmu, na którym przedstawione zostało sprawozdanie komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, w brzmieniu przyjętym przez te komisje 
 06/03/2018    Link    
 Kilka zdjęć z protestu myśliwych w Warszawie w dniu 6 marca 2018 r.  
 04/03/2018    Link    
 Pełen tekst ustawy 'Prawo łowieckie', po ewentualnym przyjęciu przez Sejm zmian, które zaproponowały połączone komisje sejmowe Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w drukach sejmowych nr 2234 oraz nr 2234-A  
 01/03/2018    Link    
 Druk rocznego planu łowieckiego obowiązujący od roku 2018/19 
 01/03/2018    Link    
 Sprawozdanie komisji sejmowych Ochrony Środowiska i Rolnictwa z prac nad poprawkami zgłoszonymi do ustawy 'Prawo łowieckie' w drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniu 27 lutego 2018 r.  
 28/02/2018    Link    
 Transmisja video z posiedzenia połączonych komisji sejmowych Rolnictwa i Środowiska rozpatrujących poprawki zgłoszone przez posłów w drugim czytaniu w dniu wczorajszym, do ustawy zmieniającej 'Prawo łowieckie',  
 06/02/2018    Link    
 Projekt zmian ustawy 'Prawo łowieckie' po pracach połączonych komisji sejmowych Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa w dniach 5 - 6 lutego 2018 r., kierowany na plenarne posiedzenie Sejmu 
 05/02/2018    Link    
 Transmisja z drugiego dnia posiedzenia Komisji Ochrony ŚŒrodowiska i Komisji Rolnictwa Sejmu nt. rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) 
 05/02/2018    Link    
 Transmisja z posiedzenia Komisji Ochrony Œrodowiska i Komisji Rolnictwa Sejmu nt. rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042) 
 02/02/2018    Link    
 Już za tydzień rozpoczynają się targi KNIEJE w Poznaniu. Zapraszamy na stoisko portalu "Łowiecki" w pawilonie 8, gdzie można porozmawiać o wszystkich sprawach łowieckich i poznać elektroniczną ewidencją polowań indywidualnych eKEPI.  
 25/01/2018    Link    
 Przedstawiamy tekst najbardziej prawdopodobnej wersji zmian do przedłożenia rządowego nowelizującego 'Prawo łowieckie', a zarejestrowanego w Sejmie jako druk 1042, które po możliwych jeszcze niewielkich zmianach trafi do Sejmu jako wynik obietnicy nowego Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.  
 24/01/2018    Link    
 Sprawozdanie z dnia 24 stycznia 2018 r. sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 'Prawo łowieckie', przygotowanej przez ministra J. Szyszko, które pomija propozycje nowego ministra Henryka Kowalczyka, a co za tym idzie, najprawdopodobniej trafi do kosza. 
 17/11/2017    Link    
 OPZZRiOR zapowiada w dniu 7 grudnia br. marsz gwiaździsty na Warszawę, który potrwa tydzień do dnia 15 grudnia br., jeżeli nie będą spełnione zgłoszone postulaty 
 14/11/2017    Link    
 Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski w piśmie do Premier Beaty Szydło z dnia 14 listopada br. zagroził wyjściem rolników na ulicę i przedstawił listę postulatów rolników. 
 11/11/2017    Link    
 Fragment programu Elżbiety Jaworowicz z października 2015 r. nt. szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę.  
 24/08/2017    Link    
 w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi informuje o trwającym naborze na studia inżynierskie na kierunkach: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska i leśnictwo oraz na studia magisterskie na kierunku leśnictwo o profilu praktycznym, które są pierwszymi i jak dotąd jedynymi takimi studiami w Polsce.  
 22/08/2017    Link    
 Nadleśnictwo Ruszów informuje i zaprasza na zbliżającą się międzynarodową konferencję na temat ochrony głuszca, odbywająca się 6-7 września br. na Zamku Kliczków.  
 16/08/2017    Link    
 OPZZRiOR organizuje 17/08/2017 strajk ostrzegawczy rolników w Białej Podlaskiej oraz konferencje prasową nt. walki z ASF 
 31/07/2017    Link    
 Pełen tekst obowiązującej ustawy 'Prawo łowieckie' z pominięciem art. 2–5 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – - Prawo łowieckie (dot. Funduszu Odszkodowawczego) oraz art. 369 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – - Prawo oœświatowe (zwolnienie ze stażu również za średnie branżowe wykształcenie leśne). 
 24/07/2017    Link    
 Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz wraz z uzasadnieniem, pozwalającego na użycie urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych na terenach zwalczania chorób zakaźnych dzików oraz pozwalającego na równoczesne wykonywanie polowania zbiorowego i indywidualnego w obwodzie dla zwiększenie odstrzału dzików  
 24/07/2017    Link    
 Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne wraz z uzasadnieniem, pozwalającego na całoroczny odstrzał loch dla redukcji populacji dzików i zwiększenie odstrzału łań i cielat jelenia. 
 24/07/2017    Link    
 Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych wraz z uzasadnieniem, pozwalającego na redukcję populacji dzika i ułatwiającego odstrzał jeleni byków  
 26/06/2017    Link    
 Pomysł Koła Łowieckiego „Leœśnik” w Tarnobrzegu na wdrożenie pomysłu pn. "Klucze do czystej Puszczy Sandomierskiej" – znaczy zrównoważony rozwój społeczny w regionie.  
 07/06/2017    Link    
 Informacja prasowa z dzisiejszego posiedzenia Komisji Rolnictwa w Sejmie, przysłana przez biuro OPZZRiOR.  
 23/05/2017    Link    
 W sobotę 20-05-2017 Koledzy z koła łowieckiego Nr 33 LIS w Lubartowie, a jednocześnie z Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej woj. lubelskiego, wspólnie z nauczycielami i rodzicami, a przede wszystkim z dziećmi Szkoły Podstawowej w Katarzynie spotkali się by oczyścić ze śmieci okoliczne lasy. 
 23/03/2017    Link    
 Udostępniamy instrukcje video dla członków koła jak uzyskiwać na bieżąco swoje informacje z programu zarządzającego dokumentacją i sprawozdawczością koła eKEPI Gospodarka Koła oraz jak można dokonywać wpisów do elektronicznej ewidencji polowań indywidualnych. Na targach EXPOHunting w Sosnowcu w dniach 7-9/04/2017 można będzie na stoisku redakcji praktycznie przećwiczyć to, co pokazują filmy. Zapraszamy. 
 23/03/2017    Link    
 W gazecie Kornela Morawieckiego Obywatelska ukazał się wywiad z przewodniczącym OPZZRiOR Sławomirem Izdebskim, o jego starciu z Polskim Związkiem Łowieckim.  
 21/03/2017    Link    
 Zainteresowani informacją, że PZŁ organizuje w Warszawie protest w czwartek 23/03/2017, wykonaliśmy małą prowokację dziennikarską, z której wynika, że będzie to zgromadzenie poparcia dla rządu, którego organizatorem jest osoba prywatna, a okręgi organizują autokarowy wyjazd dla działaczy z poparciem dla min. Szyszki i uczestnicy oprócz przejazdu będą mieli nocleg oraz wezmą udział w piątek w targach łowieckich Hubertus Expo.  
 13/03/2017    Link    
 Publikujemy odpowiedź do Sądu Okręgowego w Warszawie na pozew złożony przeciw Sławomirowi Izdebskiemu z OPZZRiOR przez Polski Związek Łowiecki o ochronę dóbr osobistych. 
 07/03/2017    Link    
 Udostępniamy projekt ustawy zmieniającej prawo łowieckie autorstwa OPZZRiOR, w wersji dokładnie takiej, jaka została złożona na ręce przewodniczącego klubu PiS i Wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, już nie aktualizowana na gorąco jak tekst niżej i dodatkowo z uzasadnieniem, którego wcześniej nie znaliśmy. 
 07/03/2017    Link    
 Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski razem z Kornelem Morawieckim wystąpili w Sejmie i zaprezentowali składany przez posłów PiS do Sejmu tekst projektu zmiany ustawy łowieckiej, który likwiduje Polski Związek Łowiecki i zabiera mu cały majątek, ale nie zmienia pozycji kół łowieckich, które jak dotychczas będą prowadzić gospodarkę łowiecką na dzierżawionych obwodach. Nadzór nad procedowaniem tego projektu przejął przewodniczący klubu PiS i Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki 
 07/03/2017    Link    
 W Sejmie RP na kilka minut przed konferencją prasową prezentującą projekt zmian ustawy 'Prawo łowieckie', która likwiduje PZŁ oraz wprowadza nadzór Premiera Rządu nad łowiectwem, za pośrednictwem Ministra Rolnictwa. 
 06/03/2017    Link    
 W dniu jutrzejszym 7/03/2017 w Sejmie, o godzinie 13:30 odbędzie się wspólna konferencja Marszałka Kornela Morawieckiego i Przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego. Tematem konferencji ma być pytanie, czy postkomunistyczne służby rządzą polskim łowiectwem i prawdopodobnie przedstawienie nowszej wersji projektu ustawy zmieniającej prawo łowieckie autorstwa OPZZRiOR.  
 05/02/2017    Link    
 Udostępniamy naszym czytelnikom pozew jaki Polski Związek Łowiecki złożył w sądzie przeciwko przewodniczącemu OPZZRiOR Sławomirowi Izdebskiemu o ochronę dóbr osobistych, w związku z jego wypowiedziami w ostatnim czasie. 
 29/01/2017    Link    
 Wystąpienie przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego na kongresie tego Związku w dniu 15 stycznia 2017 r., na którym obecny był vice-premier Mateusz Morawiecki, a które w dużej części poświęcone było propozycjj zmiany modelu zarządzania gospodarką łowiecką w Polsce.  
 11/01/2017    Link    
 Transmisja video z posiedzenia w dniu 10 stycznia 2017 r. podkomisji do zajęcia się projektem zmian ustawy 'Prawo łowieckie', która omówiła punkty od 1 do 10 bez pkt 6 projektu zmian tej ustawy. 
 11/01/2017    Link    
 Transmisja video z posiedzenia połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 grudnia 2016 r., które powołały podkomisję do zajęcia się projektem zmian ustawy Prawo łowieckie. 
 11/01/2017    Link    
 Projekt zmian ustawy "Prawo łowieckie" procedowany w Sejmie od dnia 2 grudnia 2016 r., obecnie rozpatrywany przez podkomisję powołaną w dniu 13 grudnia 2016 r.. 
 01/01/2017    Link    
 Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo na ręce przewodniczącej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 'Prawo łowieckie' oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy 'Prawo łowieckie', w której zawarł uwagi do procedowanego przez podkomisje projektu zmian. 
 20/12/2016    Link    
 Redakcja otrzymała od Ministra Środowiska Jana Szyszki, jego rodziny i współpracowników życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.  
 18/12/2016    Link    
 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych, dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. 
 17/12/2016    Link    
 W dniu 13 grudnia 2016 r. Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski wraz z delegacją rolników złożył Przewodniczącemu Komitetu Politycznego PiS projekt ustawy o powołaniu Narodowej Rady Łowieckiej. Projekt ten publikujemy. 
 16/12/2016    Link    
 Miło nam poinformować w imieniu KŁ DZIK w Słońsku, że w dniu 18.12.2016 o godzinie 13:00, w miejscowości Ownice, ul. Wolności 12, odbędzie się uroczyste posumowanie zakończonego remontu domu dla mieszkanki Ownic Pani Urszuli Januszewskiej i jej niepełnosprawnej córki Karoliny, w który zaangażował się zarząd koła. W programie ognisko z jadłem myśliwskim dla dowództwa i żołnierzy 17 WBZ z Międzyrzeczu i Wędrzynie, Zakładu Karnego oraz sponsorów.  
 17/11/2016    Link    
 Przewodniczący OPZZ RiOR Sławomir Izdebski pokazuje w opublikowanym komunikacie, że jest w stałym kontakcie z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem, co wobec jego wniosku o delegalizację PZŁ nie wróży dobrze Związkowi. 
 14/11/2016    Link    
 Przewodniczący OPZZ RiOR Sławomir Izdebski upublicznił projekt założeń do nowej ustawy o narodowej gospodarce łowieckiej, która zastąpiłaby ustawę 'Prawo łowieckie' kreującej obecny model łowiectwa, obowiązujący od 1952 r.  
 06/11/2016    Link    
 OŚWIADCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA WS. POLSKIEGO MODELU ŁOWIECTWAWA w odpowiedzi na pismo Sławomira Izdebskiego będące reakcją na pismo prof. Jana Szyszko, po otrzymaniu przez rząd wniosku OPZZ RiOR o delegalizację PZŁ
 06/11/2016    Link    
 Korespondencja pomiędzy przewodniczącym OPZZ RiOR Sławomirem Izdebskim i ministrem Janem Szyszko trwa nadal. Minister odpowiada Sławomirowi Izdebskiemu na pismo z dnia 24 października br. 
 02/11/2016    Link    
 Przewodniczący OPZZ RiOR Sławomir Izdebski odpowiada ministrowi Janowi Szyszko na jego list przesłany w związku z wnioskiem Sławomira Izdebskiego o delegalizację PZŁ, skierowanym do premier Beaty Szydzło i przewodniczącego PiS Jarosława Kaczyńskiego, formułując w nim kolejne zarzuty nielegalnego działania kierownictwa Związku w porozumieniu z posłami i ministrem Szyszko.  
 21/10/2016    Link    
 Minister Jan Szyszko odpowiada przewodniczącemu OPZZ RiOR Sławomirowi Izdebskiemu na jego wniosek o delegalizację PZŁ, kierując kopie swojego pisma do premiera oraz przewodniczącego PiS Jarosława Kaczyńskiego
 20/10/2016    Link    
 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski wydał szczegółową instrukcję na temat metodyki inwentaryzacji dzików metodą próbnych pędzeń, choć Art. 9 ust.1 pkt 2) zakazuje płoszenia zwierzyny poza polowaniem, odchodząc w ten sposób od podobno zgodnej z ustawą metody "obserwacji tyralierą", którą liczono jelenie na wiosnę i która ma zwierzyny nie płoszyć. 
 20/10/2016    Link    
 Minister Jan Szyszko nakazuje Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wykonanie ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików, pisząc w tej sprawie pilne pismo do przewodniczącego ZG PZŁ i chyba mając w pamięci zgłoszoną przez siebie nowelizację ustawy 'Prawo łowieckie' tytułuje dr Blocha Prezesem. 
 19/10/2016    Link    
 Grupa myśliwych z Polski wybierająca się w 2017 r. do Kanady polować na czarne niedźwiedzie ma zarezerwowane jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych i prosiła redakcję o przedstawienie informacji o tym polowaniu, co też czynimy. 
 10/10/2016    Link    
 Rada Ministrów przyjęła w dniu 4 października br. projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, której art. 19 przesuwa wejście w życie zmian do ustawy 'Prawo łowieckie' wprowadzających Fundusz Odszkodowawczy i wycenę szkód łowieckich przez wojewodę, co w przypadku przyjęcia tej ustawy przez Sejm i Senat oznaczałoby, że jeszcze przez 2 lata (2017 -2018) koła łowieckie będą szacowały szkody i wypłacały odszkodowania rolnikom. 
 29/09/2016    Link    
 Sąd Najwyższym podjął w dniu wczorajszym dwie uchwały dotyczące spraw utraty członkostwa w kole łowieckim oraz nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim (art. 33 ust. 6 ustawy Prawo łowieckie) przesądzając, że postępowania takie mają charakter apelacji rozpoznawanej przez 3 sędziów, a nie jak dotychczas przez 1 sędziego, co oznacza konieczność poprowadzenia od początku spraw toczonych przed sądami obecnie 
 20/09/2016    Link    
 Projekt zmian w ustawie 'Prawo łowieckie" z dnia 5 września 2016 r., przygotowany przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim, został podpisany przez Podsekretarza Stanu w MŚ Andrzeja Antoniego Koniecznego i skierowany do Kancelarii Rady Ministrów w celu przyjęcia jako projekt rządowy. 
 09/09/2016    Link    
 Wniosek do Premier Beaty Szydło o delegalizację Polskiego Związku Łowieckiego złożyło w dniu 5 września 2016 r. OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Wniosek otrzymali do wiadomości Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz Minister Rolnictwa. 
 18/08/2016    Link    
 Oferowana przez redakcję elektroniczna ewidencja polowań indywidualnych eKEPI została rozszerzona o kolejne funkcje, których stosowanie opisano w nowej instrukcji dla członków kół. Zobacz jak łatwo jest się wpisywać do ewidencji przez SMS i infolinię, do czego nie jest potrzebny ani komputer, ani smartfon, tylko zwykły telefon komórkowy lub stacjonarny. 
 20/06/2016    Link    
 Senat przyjął w dniu 16 czerwca br. ustawę zmieniającej 'Prawo łowieckie' w zakresie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz funduszu odszkodowawczym, wprowadzając do niej trzy poprawki redakcyjne, nie zmieniające merytorycznych zapisów przyjętych przez Sejm w dniu 20 maja br.  
 07/06/2016    Link    
 Projekt zmiany ustawy 'Prawo łowieckie' autorstwa Ministerstwa Środowiska, ogłoszony przez Rządowe Centrum Legislacji w dniu 4 czerwca 2016 r. 
 26/05/2016    Link    
 Sprawdź ile Twoje koło musi wpłacić na Fundusz Odszkodowawczy za 2017 rok, uchwalony ustawą przyjęta przez Sejm w dniu 20 maja br. Ustawa wymaga wpłaty tej kwoty do dnia 15 czerwca 2017 r. 
 21/05/2016    Link    
 Tekst ustawy zmieniającej 'Prawo łowieckie' w zakresie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, szacowanych przez rzeczoznawców wojewodów i wypłacanych z funduszu odszkodowawczego, na jaki składać się będą koła łowieckie od 2017 r., przyjętej przez Sejm w dniu 20 maja br. 
 24/03/2016    Link    
 Transmisja video z obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu rozpatrujących poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219) w dniu 9 marca 2016 r. - cz.2 
 24/03/2016    Link    
 Projekt PiS zmian ustawy 'Prawo łowieckie' w zakresie szkód łowieckich jest po drugim czytaniu w komisjach sejmowych i skierowany został na plenarne posiedzenie Sejmu w dniu 30 marca br. godz. 11:00 
 16/03/2016    Link    
 Transmisja video z obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu rozpatrujących poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219) w dniu 9 marca 2016 r. - cz.1 
 14/03/2016    Link    
 Kolejny projekt ustawy dotyczącej szkód łowieckich złożyła w dniu 10 marca 2016 r. grupa posłów PSL reprezentowana przez poseł Urszulę Pasławską 
 02/03/2016    Link    
 Porozumienie zawarte w dniu 12 stycznia 2016 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym LP i Przewodniczącym ZG PZŁ w sprawie współpracy pomiędzy PGL LP i PZŁ 
 25/02/2016    Link    
 Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu opisuje rozwiązania prawne dot. szkód łowieckich w Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech i Szwecji. 
 19/01/2016    Link    
  W dniu 15 stycznia 2016 r. wpłynął do Sejmu projekt zmian do ustawy 'Prawo łowieckie' zgłoszony przez grupę posłów PiS, których reprezentuje poseł Robert Telus, dotyczący zwiększenia zaangażowania Skarbu Państwa w wypłatę odszkodowań rolnikom za straty wyrządzone przez zwierzynę łowną oraz utworzenia Funduszu Odszkodowawczego. 
 13/01/2016    Link    
 Informacja i zdjęcia z zorganizowanego w dniu 2 stycznia 2016 r. przez KŁ Leśnik Tarnobrzeg, ogólnopolskiego polowania pań. 
 08/01/2016    Link    
 W dniu 7 stycznia 2016 r. wpłynął do Sejmu projekt zmian do ustawy 'Prawo łowieckie' zgłoszony przez grupę posłów z ugrupowania Kukiz15, których reprezentować będzie poseł Jarosław Sachajko. 
 07/01/2016    Link    
 Publikujemy nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału, uchwalone przez NRŁ w dniu 15 grudnia 2015 r. i do dzisiaj nie opublikowane przez PZŁ z nieznanych powodów.  
 06/01/2016    Link    
 Prezentacja programu eKEPI Gospodarka Koła do kompleksowego zarządzania kołem łowieckim i z bieżącą informacją dla członków kół, wraz z cenami i upustami dla nowych użytkowników na rok 2016/17. 
 01/01/2016    Link    
 Informacja o najważniejszych funkcjach i możliwościach oferowanego przez redakcję programu "eKEPI Gospodarka Koła" pozwalającego na kompleksowe zarządzania kołem łowieckim przez Internet, przy minimalnej wiedzy na temat komputerów, tabletów, czy smartfonów. 
 23/12/2015    Link    
 W dniu 22 grudnia 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowej ustawy łowieckiej. Przedstawicielem wnioskodawcą jest poseł PiS Dariusz Bąk. Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.  
 22/12/2015    Link    
 Elektroniczna książka ewidencji polowań indywidualnych dostępna w Noworocznej promocji BEZPŁATNIE.
Ceny oprogramowania "eKEPI Gospodarka Koła" na rok 2016/17 dostępne są na życzenie zainteresowanych.
Kontakt email: redakcja@lowiecki.pl, telefon: 583409398 
 25/11/2015    Link    
 Aktualny statut PZŁ po zmianach uchwalonych podczas KZD w 2015 r. 
 06/11/2015    Link    
 W związku z kontrowersjami na forum co do listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy adresowanego do KZD PZŁ, otrzymaliśmy, na naszą prośbę do ZG PZŁ, skan tego listu, który niniejszym publikujemy. 
 05/10/2015    Link    
 Wykład na temat stosowania oprogramowania eKEPI Gospodarka Koła do bieżącego zarządzania kołem łowieckim, upraszczającego i ułatwiającego wykonywanie obowiązków łowczewgo i skarbnika, wygłoszony podczas targów EXPOHunting 2015.  
 26/09/2015    Link    
 Skrócona instrukcja Elektronicznej Książki Ewidencji uaktualniona o nowe możliwości książki wprowadzone w bieżącym roku do oprogramowania eKEPI Gospodarka Koła. 
 21/08/2015    Link    
 Redakcja otrzymała po dwóch miesiącach odpowiedź Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska na zapytanie w sprawie szaf na broń klasy S-1, które przypomina, że rozporządzenie MSW wprowadzające tę normę obowiązuje tak długo, aż nie zostanie uchylone, pomimo zastrzeżeń co do zgodności tego rozporządzenia z ustawą.  
 08/08/2015    Link    
 Projekt zmian do ustawy 'Prawo łowieckie' po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. prawa własności właścicieli nieruchomości gruntowych, na których odbywają się polowania, skierowany przez Komisję Ochrony Środowiska do przyjęcia przez Sejm RP, z wnioskami mniejszości zgłoszonymi podczas prac tej Komisji. 
 06/08/2015    Link    
  Transmisja z pierwszego posiedzenia podkomisji powołanej przez Komisje Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym. 
 06/08/2015    Link    
 Transmisja z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w Sejmie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wniosków do projektu zmiany ustawy 'Prawo łowieckie', które komisja nie rozpatrzyła wczesniej wbrew regulaminowi Sejmu - część 2. 
 06/08/2015    Link    
 Transmisja z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w Sejmie dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wniosków do projektu zmiany ustawy 'Prawo łowieckie', które komisja nie rozpatrzyła wczesniej wbrew regulaminowi Sejmu - część 1. 
 24/07/2015    Link    
 Transmisja z pierwszego czytania w Sejmie projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym, w połączonych Komisjach Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 24/07/2015    Link    
 Projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym procedowany w Sejmie 22 lipca 2015 r.  
 24/07/2015    Link    
 Projekt zmian w ustawie 'Prawo łowieckie' przyjęty przez Komisję Ochrony Środowiska Sejmu w dniu 24.06.2015 i skierowany pod obrady plenarne, ale następnie cofnięty do Komisji, która zajmowała się nim 21-23 lipca 2015, kiedy to przyjęto projekt z poprawkami i wnioskami mniejszości (wersji elektronicznej jeszcze nie ma) 
 20/07/2015    Link    
 Redakcja otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zapytanie w sprawie szaf na broń S-1, które wyjaśnia, dlaczego Polska Norma przywołana w Rozporządzeniu MSW ma być traktowana obligatoryjnie, a nie fakultatywnie, jak wynikałoby to z ustawy. 
 15/07/2015    Link    
 Transmisja z obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu, podczas których przyjęto projekt zmian do ustawy 'Prawo Łowieckie', jak się później okazało, z naruszeniem Konstytucji RP i Regulaminu Sejmu, w związku z czym projekt ten został cofnięty przez Narszałek Sejmu z powrotem do Komisji. 
 25/06/2015    Link    
 Identyczne jak przedstawione niżej zapytanie redakcja skierowała do Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale departament ten przekazał je do Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, co potwierdza, że to Komendant Główny Policji, a nie MSW wymyśliło zmianę rozporządzenie w sprawie przechowywania broni. 
 25/06/2015    Link    
 Redakcja wystąpiła do Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z prośbą o przedstawienie stanowiska tego Departamentu, czy Polska Norma przywołana w rozporządzeniu MSW, a dot. szafy na broń S-1 jest prawem obligatoryjnie obowiązującym polskich myśliwych, czy też nie.  
 19/05/2015    Link    
 Projekt podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy oraz rządowego projektu zmian ustawy 'Prawo łowieckie' (druk sejmowy nr 3192) 
 16/04/2015    Link    
 Nie przejmując się udokumentowanymi zastrzeżeniami oraz głosami myśliwych z dyskusji na forum, zarządy okręgowe, jak na przykład ZO PZŁ w Płocku, rozsyłają kołom gotowe karty do głosowania, których użycie gwarantuje wielu kołom uwikłanie się w spory kto wygrał wybory.  
 14/04/2015    Link    
 Po roku od nieudanej próby wprowadzenia zmian zasad selekcji osobniczej i populacyjnej, przygotowanych przez zespół powołany przez NRŁ pod kierownictwem prof. Romana Dziedzica, opracowany został w PZŁ kolejny projekt, który NRŁ zamierza przyjąć na swoim posiedzeniu w kwietniu br., a my go niniejszym publikujemy, bo w Łowcu Polskim, ani w żadnym innym dokumencie PZŁ myśliwi nie mają okazji go poznać, zgodnie z zasadą obowiązująca w PZŁ: "o nas ale bez nas" - jak zawsze. 
 02/04/2015    Link    
 "Łowiecki" zaprasza na swoje stoisko podczas Targów EXPOHunting w Sosnowcu w dniach 10 -12 kwietnia br. oraz na seminarium nt. oprogramowania do kompleksowego zarządzania kołem łowieckim i elektronicznej książki ewidencji eKEPI, które odbędzie się podczas Targów w sobotę 11/04 godz. 13:00.  
 11/03/2015    Link    
 Na 10 dni przed ostatecznym terminem na złożenie planów łowieckich do zatwierdzenia, ZG PZŁ zauważył, że druk planu ogłoszony przez PZŁ i DGLP jest niezgodny z rozporządz. MŚ i wrócił do wzoru druku z roku poprzedniego, zrzucając odpowiedzialność za tę zmianę na system informatyczny lasów państwowych, choć po prostu ktoś w ostatniej chwili zauważył niezgodność druku planu z w/w rozporządzeniem MŚ. 
 27/02/2015    Link    
 Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie interpretacji co jest, a co nie jest "inną opłatą wnoszoną przez członków na rzecz koła", a co za tym idzie, czy nie wniesienie tej opłaty za np. nie wykonanie odstrzału lub nie wykonanie prac gospodarczych może powodować konsekwencje, np. skreślenia z listy członków koła. 
 21/02/2015    Link    
 Projekt ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym, zgłoszona przez Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa kierowany przez posła Stanisława Wziątka 
 12/02/2015    Link    
 Po pierwszej wersji z grudnia 2014 r. powstała w dniu 4 lutego 2015 r. druga wersja rządowego projektu zmiany ustawy 'Prawo łowieckie', konkurencyjna dla projektu grupy posłów kierowanych przez posła Stanisława Wziątka. 
 29/01/2015    Link    
 Lista wystawców Targów Myślistwa i Strzelectwa KNIEJE 2015 w Poznaniu, potwierdzonych do dnia 12 stycznia 2015. 
 28/01/2015    Link    
 Targi KNIEJE w Poznaniu zapraszają zarządy i członków kół łowieckich w dniach 7 - 8 lutego na przentacje komputerowego zarządzania kołem łowieckim i prowadzenia przez sieć całej dokumentacji łowczego i skarbnika koła z dostępem do informacji przez wszystkich członków koła oraz elektronicznej książki ewidencji polowań indywidualnych eKEPI
 22/01/2015    Link    
 Zaproszenie do odwiedzenia redakcji "Łowiecki" na Targach KNIEJE w Poznaniu w dniach 7 - 8 lutego br. oraz na seminaria nt. oprogramowania do zarządzania kołem i elektronicznej książki ewidencji eKEPI, które będą odbywały się podczas targów. 
 21/01/2015    Link    
 Elektroniczna książka ewidencji polowań indywidualnych oferowana przez redakcję otrzymała dodatkowy sposób dokonywania wpisów przy wykorzystaniu aplikacji Google Play na smarfony z systemem Android (Sony, Samsung, LG, HTC, Acer, Huawei, Dell i inne). Dostęp do książki jest obecnie możliwy przez wszystkie współczesne środki łączności.  
 19/01/2015    Link    
 Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie poselskiego projektu zmiany ustawy 'Prawo łowieckie', przedstawione na posiedzeniu Sejmu przez Posekretarza Stanu Piotra Otawskiego. 
 18/01/2015    Link    
 Wystąpienie posła sprawozdawcy Stanisława Wziątka podczas pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy nr 2970) 
 30/12/2014    Link    
 Opinia Polskiego Związku Łowieckiego do projektu zmiany ustawy Prawo łoiweckie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. praw właścicieli nieruchomości w obwodach, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. 
 29/12/2014    Link    
 Po publikacji w dzienniku artykułu Stanisława Pawluka Dwie strony etyki, otrzymaliśmy list od naszego czytelnika, potwierdzającego negatywną ocenę osoby Zbigniewa Korejwo 
 18/12/2014    Link    
 Projekt zmian do ustawy 'Prawo łowieckie', przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, wprowadzający nowe zasady tworzenia obwodów łowieckich, nowe zasady wykonywania polowania oraz wprowadzający rzeczywisty nadzór Ministerstwa Środowiska nad PZŁ, w tym zatwierdzanie statutu Związku. 
 03/12/2014    Link    
 Projekt zmianiający rozporządzenia MŚ w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, a dotyczący rozszerzenia do końca 2016 r. sezonu polowań na lochy. 
 26/11/2014    Link    
 PSŁ w Lublinie prowadziła postępowanie wobec przekrocznia planu pozyskania jeleni byków, przez odstrzelenie byka zamiast łani na polowaniu zbiorowym, choć plan byków był już wykonany i umorzyła iostępowanie z braku znamion czynu zabronionego. 
 08/11/2014    Link    
 Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że koła łowieckie mogą nie stosować kas fiskalnych, o ile przyjmują wpłaty od członków, rolników ryczałtowych i innych osób fizycznych tylko za pośrednictwem banku lub poczty. 
 23/08/2014    Link    
 Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24/07/2014 (sygn. P 19/13), kwestionującego brak odpowiednich środków prawnych ochrony praw właścicieli nieruchomości wchodzących w obszar obwodu łowieckiego. 
 10/07/2014    Link    
 Wyrok TK uznający przepis ustawy 'Prawo łowieckie' pozwlający na utworzenie obwodu łowieckiego, obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości, jest niezgodny z Konstytucją RP. 
 03/07/2014    Link    
 Skrócona instrukcja korzystania z elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym pokazuje, jak łatwo jest myśliwym obsługiwać wpisy w tej książce. 
 25/06/2014    Link    
 Stanowisko Sejmu RP dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy 'Prawo łowieckie' co do sposobu tworzenia obwodów łowieckich bez zgody właścicieli gruntów. 
 25/06/2014    Link    
 Stanowisko Prokuratora Generalnego dla Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy 'Prawo łowieckie' co do sposobu tworzenia obwodów łowieckich bez zgody właścicieli gruntów. 
 17/06/2014    Link    
 Wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjnych niektórych zapisów ustawy 'Prawo łowieckie', które weszły w życie 21 kwietnia br.  
 05/04/2014    Link    
 Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat stosowania książki elektronicznej wpisów na polowania indywidualne.  
 03/04/2014    Link    
 Informacja o działaniu telefonicznej książki zgłoszeń na polowania indywidualne oferowanej przez redakcję dziennika i portalu "Łowiecki" w oprogramowaniu 'Gospodarka łowiecka koła' 
 27/03/2014    Link    
 Wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska o warunkach wykonywania polowania 
 21/03/2014    Link    
 Stanowisko ZG_PZŁ przekazane do okręgów w sprawie redukcji jeleni i dzików w planach łowieckich 2014/15 
 21/03/2014    Link    
 Zarząd Główny PZŁ pisze do v-ce Ministra Środowiska Janusza Zaleskiego w sprawie jego wytycznym dotyczących redukcji jeleni i dzikow w planach łowieckich na 2014/15 
 21/03/2014    Link    
 Dyrektor DGLP w ślad za otrzymanym pismem v-ce ministra Janusza Zleskiego poleca nadleśniczym zwiększenie odstrzału jeleni o 20%, a dzików o 30% w planach łowieckich 2014/15 
 20/03/2014    Link    
 Pismo v-ce Ministra Środowiska Janusza Zleskiego do DGLP i PZŁ zalecające zwiększenie odstrzału jeleni o 20%, a dzików o 30% w planach na rok 2014/15 
 17/02/2014    Link    
 Projekt zmian zasad selekcji osobniczej i populacyjnej przygotowany przez zespół powołany przez NRŁ pod kierownictwem prof. Romana Dziedzica 
 14/02/2014    Link    
 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy 'Prawo łowieckie' i skierował ją do publikacji w Dzienniku Ustaw 
 07/02/2014    Link    
 Tekst ustawy przyjętej przez Parlament i zmieniającej ustawę 'Prawo łowieckie' po wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
 31/01/2014    Link    
 Ładowanie zdjęc i czat w portalu możliwe w najnowszych wersjach Java po zmianie ustawień w swoim komputerze.  
 14/01/2014    Link    
 Senat przekazał do Sejmu swoją uchwałę, wraz z uzasadnieniem, o odrzuceniu ustawy zmieniającej 'Prawo łowieckie' 
 10/01/2014    Link    
 Senat odrzucił ustawę wprowadzającą postępowania dyscyplinarne w PZŁ - wyniki głosowania 
 09/01/2014    Link    
 Podczas obrad plenarnych Senatu sprawozdanie Komisji Środowiska z prac nad zmianą ustawy łowieckiej przedstawił senator Stanisław Gorczyca 
 03/01/2014    Link    
 Dziennik Gazeta Prawna dokonał analizy ustawy wprowadzają-cej postępowania dyscyplinarne w PZŁ po wyroku Trybunału 
 29/12/2013    Link    
 Projekt zmiany ustawy 'Prawo łowieckie' w kształcie w jakim trafił z Sejmu do Senatu. 
 27/12/2013    Link    
 Przebieg nie zakończonych jeszcze prac parlamentarzystów nad zmianami do ustawy 'Prawo łowieckie' 
 11/12/2013    Link    
 Stanowisko Prokuratora Generalnego dla TK w sprawie tworzenia obwodów łowieckich wbrew woli właścicieli gruntów 
 11/12/2013    Link    
 Pytanie NSA do TK o zgodność z Konstytucją zapiu ustawy łowieckiej o tworzeniu obwodu wbrew woli właściciela gruntu 
 22/11/2013    Link    
 Propozycja podkomisji w Komisji Ochrony Środowiska Sejmu projektu zmian ustawy 'Prawo łowieckie'  
 21/11/2013    Link    
 Oświadczenie seantorów S.Gorczycy i S.Hodorowicza w sprawie polowania na zające  
 17/11/2013    Link    
 Odpowiedź PZŁ na artykuł Agnieszki Sowy w Polityce 
 15/10/2013    Link    
 Minister Środowiska odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich na jego pismo dot. konstytucyjności ustawy 
 09/10/2013    Link    
 TV Łowiecki prezentuje 1 odcinek 6 sezonu magazynu TVR dla myśliwych i nie tylko - "Darz Bór" 
 09/10/2013    Link    
 Czy taką argumentacją można przekonać takich zajadłych przeciwników łowiectwa jak Magdalena Środa
 02/10/2013    Link    
 Nie ma obowiązku zgłaszania polowań dewizowych do ZO PZŁ i wysyłania tam jakichkolwiek "zleceń" 
 12/09/2013    Link    
 Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych nt. senackiego projektu zmiany ustawy – Prawo łowieckie (druk sejmowy 1534) 
 04/09/2013    Link    
 Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Polskim Związku Łowieckim 
 12/08/2013    Link    
 W Polsce poluje nielegalnie co najmniej 66 cudzoziemców, którzy jako członkowie PZŁ utracili uprawnienia łowieckie - ujawniono w Senacie 
 03/08/2013    Link    
 Rzecznik Praw Obywatelskich podważył w piśmie do Ministra Środowiska konstytucyjność ustawy łowieckiej 
 02/08/2013    Link    
  Opinia prawnicza W. Radeckiego dla PZŁ w przedmiocie polowania na zające indywidualnie  
 02/08/2013    Link    
 Opinia prawna R.Steca dla MŚ dlaczego nie można polować indywidualnie na zające  
 17/07/2013    Link    
 Krajowa Rada lzb Rolniczych podjęła uchwałę o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy łowieckiej 
 17/07/2013    Link    
 Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wątpliwościami co do prawa łowieckiego 
 10/07/2013    Link    
 Ministerstwo Środowiska wyjaśnia sposób naliczania czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 
 13/05/2013    Link    
 Senacki projekt zmian prawa łowieckiego gotowy na plenarne posiedzenie Senatu 
 24/04/2013    Link    
 TV.Łowiecki oferuje wszystkie odcinki programu TVR "Darz Bór" 
 26/03/2013    Link    
 Projekt zmian w ustawie łowieckiej przygotowany w Komisi Ustawodawczej Senatu 
 26/03/2013    Link    
 Bezpłatne zaproszenia na Targi EXPOHunting w Sosnowcu w dniach 5 - 7 kwietnia 2013 
 26/02/2013    Link    
 Wstępna opinia legislacyjna do poselskiego projektu posła St. Wziątka nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.  
 21/02/2013    Link    
 Komisja Ustawodawcza Senatu RP o prawie łowieckim po wyroku Trybynału Konstytucyjnego 
 11/02/2013    Link    
 Poseł Stanisław Wziątek na temat PZŁ i sądów łowieckich  
 07/02/2013    Link    
 Miłosz Marszał zaprasza na prelekcję nt. zmian w prawie łowieckim po wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
 17/01/2013    Link    
 Posłem sprawozdawcą zmian do ustawy łowieckiej jest poseł Stanisław Wziątek 
 08/01/2013    Link    
 Propozycja PZŁ i posła Stanisława Wziątka zmiany ustawy 'Prawo łowieckie' po wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
 10/12/2012    Link    
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z uzasadnieniem uznający sądownictwo dyscyplinarne w PZŁ za niekonstytucyjne 
 08/11/2012    Link    
 Hacking strony lowiecki.pl przez Alienrmd. Dziekuje za ułatwienie mi pracy (Brak kodow md5 na hasla ) 
 02/11/2012    Link    
 Telewizja portalu zaczęła prezentować filmy nagrane dla dziennika "Łowiecki" 
 28/09/2012    Link    
 Senator Stanisław Gorczyca o łowiectwie i słabościach PZŁ, cz.3 
 27/09/2012    Link    
 Senator Stanisław Gorczyca o łowiectwie i słabościach PZŁ, cz.2  
 26/09/2012    Link    
 Senator Stanisław Gorczyca o łowiectwie i słabościach PZŁ, cz.1  
 26/09/2012    Link    
 Dopisywanie zwierzyny do odstrzału, wykładnia Ministerstwa Środowiska  
 04/07/2012    Link    
 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych w PZŁ 
 11/05/2012    Link    
 Redakcja portalu i dziennika " Łowiecki" udostępnia pierwszy w Polsce internetowy symulator populacji jelenia szlachetnego 
 05/04/2012    Link    
 Prośba o pomoc w zidentyfikowaniu odznak myśliwskich  
 05/04/2012    Link    
 Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie łosia 
 19/03/2012    Link    
 Oprogramownie wspomagające łowczych i skarbników kół. 
 07/12/2011    Link    
 Darowizna uczestników portalowego polowania na gęsi Ośno/Słubice dla osieroconej rodziny myśliwego z Rumi 
 15/11/2011    Link    
 Przydział zakwaterowania na polowaniu na gęsi Ośno/ Słubice 
 17/10/2011    Link    
 Zapisy na IX polowanie portalu na gęsi rozpoczęte 
 28/07/2011    Link    
 Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej, 6 - 7 sierpnia 2011  
 22/03/2011    Link    
 Redakcja portalu zaprasza na swoje stoisko podczas EXPOHunting 1 - 3 kwietnia br. 
 23/02/2011    Link    
 Oprogramownie wspomagające łowczych i skarbników kół. 
 23/11/2010    Link    
 Rezcznik prasowy LP w sprawie demonstracji leśników przed Sejmem 
 22/11/2010    Link    
 Przydział pokoi na polowaniu na gęsi w Ośnie Lubuskim i Słońsku 
 14/10/2010    Link    
 Zapraszami na VIII polowanie na gęsi organizowane przez portal 
 08/09/2010    Link    
 Program dla łowczych i skarbników kół otrzymał nową funkcję sprawdzania w Internecie swoich rozliczeń finansowych z saldem oraz wykonania upoważnień przez członków koła 
 11/08/2010    Link    
 Warsztaty fotografii łowieckiej, 24-26.09.2010 - Warblewo 
 02/08/2010    Link    
 Oficjalna wykładnia MŚ dot. wpisów do książki ewidencji, opisana w BŁ nr 11/2005 
 14/07/2010    Link    
 Rzeczpospolita o przekraczaniu planu odstrzałów i stratach Skarbu Państwa liczonych w milionach, które pokryją koła 
 20/06/2010    Link    
 Rzecznik Praw Obywatelskich przeciw niekonstytucyjnym sądom łowieckim 
 07/06/2010    Link    
 V Węgorzewski Festiwal Kultury Łowieckiej, 2-3.7.2010 
 25/01/2010    Link    
 Komentarz redakcji Fakty i Mity do sprostowania poniżej 
 25/01/2010    Link    
 Stefana Karasińskiego sprostowanie do artykułu w FiM 
 21/01/2010    Link    
 Nowa wersja, o wiele szersza funkcjonalnie, oprogramowania redakcji dla łowczych i skarbników kół łowieckich - już dostępna 
 20/11/2009    Link    
 NSA zdecydował o obligatoryjnym cofaniu pozwolenia za broń po skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu - podała Rzeczpospolita z dnia 19/11/2009 
 16/11/2009    Link    
 Znaleziony w tygodniku Fakty i Mity artykuł o przekraczaniu planów odstrzału w województwie lubelskim 
 04/11/2009    Link    
 Rozmowa z prof. dr hab. Janem Wawrzyniakiem nt. zgodności z Konstytucją RP obowiązku zrzeszania się w PZŁ 
 03/11/2009    Link    
 Przewodniczący ZG PZŁ dr Lech Bloch odpwiada na pytania dziennikarza dziennika "Łowiecki" nt. problemów kynologii w PZŁ 
 02/11/2009    Link    
 Opinia dla Sejmu o zgodności ustawy 'Prawo łowieckie' z Konstytucją RP, istniejąca od grudnia 2004 r. 
 29/10/2009    Link    
 Kronika fotograficzna z sympozjum PZŁ, 27 - 28 październik 2009 
 14/10/2009    Link    
 Podziękowania od organizatorów "Spotkań Hubertowskich" 
 12/10/2009    Link    
 Przydział zakwaterowania podczas polowania portalu na gęsi 
 02/10/2009    Link    
 Zapisy na polowanie na gęsi zostały wydłużone do czwartku, tj. do dnia 8 października br. 
 22/09/2009    Link    
 Zapisy na gęsie polowanie portalu rozpoczęte!!! 
 25/08/2009    Link    
 Zaproszenie na V regionalne Field – Trialsy, Łomża - 13.09.2009 
 16/08/2009    Link    
 IX Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej 5-6.09.2009 
 10/08/2009    Link    
 IX Euroregionalne Spotkania Łowieckie Połczyn Zdrój 21-22.08.09 
 27/07/2009    Link    
 Festyn w Kujawskodobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce 
 19/06/2009    Link    
 IV Węgorzewski Festiwal Kultury Łowieckiej, 4.7.2009 
 29/05/2009    Link    
 Podziękowanie redakcji portalu "Łowiecki" dla Zarządu Głównego 
 16/03/2009    Link    
 Redakcja oferuje program dla łowczych kół i fakturowania tusz 
 22/01/2009    Link    
 Ustawa łowiecka po zmianach dot. drapieżników (art. 44a ustawy) 
 09/01/2009    Link    
 Przydział zakwaterowania podczas polowania na gęsi 
 23/12/2008    Link    
 Rozpoczęły się zapisy użytkowników portalu na polowanie na gęsi 
 14/11/2008    Link    
 Uchwała Prez. NRŁ. dot. rekompensat sędziów i rzeczników dyscyplinarnych w PZŁ 
 15/10/2008    Link    
 Nowa prognoza pogody udostępniona została w portalu 
 01/09/2008    Link    
 Zaproszenie na VI Hubertus Spalski 18-19 października 2008 
 21/07/2008    Link    
 Zaproszenie na "Pomorskie Spotkania z Muzyką Myśliwską" 
 29/04/2008    Link    
 Przydział pokoji podczas zawodów w Ciechanowcu 
 23/04/2008    Link    
 Nowy sposób prezentacji górowania księżyca nad horyzontem 
 07/01/2008    Link    
 Przydział hotelu na polowaniu na gęsi w Mirosławicach 
 20/10/2007    Link    
 Można zapisywać się równocześnie na oba polowania na gęsi 
 15/10/2007    Link    
 Przydział zakwaterowania na polowanie gęsie w listopadzie 
 05/10/2007    Link    
 Rozpoczęto zapisy na gęsie polowania portalu w 2007/08 
 05/07/2007    Link    
 Faktury za pompę i komputer dla Pauliny oraz przekaz na Dom Dziecka 
 24/05/2007    Link    
 25,601.50 zł. z akcji charytatywnej portalu w Nowogardzie 
 20/05/2007    Link    
 O darze pompy insulinowej dla Pauliny w tygodniku łobeskim 
 05/05/2007    Link    
 Wyniki zawodów w Nowogardzie aktualizowane na bieżąco
 ze strzelnicy. 
 27/04/2007    Link    
 Zawody Nowogard - harmonogram strzelań 
 27/04/2007    Link    
 Zawody Nowogard - podział na grupy i lista startowa 
 06/04/2007    Link    
 Sauer S202 Classic 7x64 od 100 zł. na zawodach Nowogard 
 05/04/2007    Link    
 Lista wszystkich nagród na zawodach portalu w Nowogardzie 
 21/03/2007    Link    
 Użytownicy portalu chcą pomóc Paulinie. Dołączysz się? 
 20/03/2007    Link    
 ZAPISY NA ZAWODY PORTALU w Nowogardzie rozpoczęte 
 16/02/2007    Link    
 Wprowadzony został formalny regulamin korzystania z portalu 
 09/02/2007    Link    
 Można juz czytać Forum w portalu za pomoca kanałów RSS 
 30/01/2007    Link    
 Powstal nowy dział w portalu pt. "Aktualności z PZŁ" 
 29/11/2006    Link    
 Życzenia pomyślnego polowania w Sierakowie od Prezesa ORŁ 
 24/11/2006    Link    
 Godzinowy program polowania na gęsi w Sierakowie 
 24/11/2006    Link    
 Przydział zakwaterowania na gęsiach w Sierakowie Wlkp. 
 25/10/2006    Link    
 Rozporządzenia w sprawie kategoryzacji obwodów łowieckich 
 23/10/2006    Link    
 Polujący w Mirosławicach mogą zapisać się też do Sierakowa 
 21/10/2006    Link    
 Zwolniły się miejsca na polowanie na gęsi w Mirosławicach 
 17/10/2006    Link    
 Przydział pokoi podczas polowania na gęsi w Mirosławicach 
 09/10/2006    Link    
 Zapisy na dwa tegoroczne polowania portalu i dziennika na gęsi 
 11/08/2006    Link    
 VI Spotkania Łowieckie DARZ BÓR, Połczyn 25-27/08/2006. 
 03/08/2006    Link    
 Wyniki Pucharu Jezior Mazurskich, Suwałki - Giżycko 29.07.2006 
 25/07/2006    Link    
 Zaproszenie na Kryształowy Puchar w Łącku - 06.08.2006 
 13/07/2006    Link    
 Zaproszenie na Konkurs Sygnalistów - Radzymin, 5-6.08.2006 
 13/07/2006    Link    
 Możliwość zamówienia zdjęć z Osia na płycie. 
 19/06/2006    Link    
 Rozporządzenie w sprawie polowania w strefie nadgranicznej 
 02/06/2006    Link    
 Filmy video z konkursu z nagrodami podczas bankietu w Osiu 
 15/05/2006    Link    
 Można sprawdzić swoje zakwaterowanie na zawodach w Osiu 
 20/04/2006    Link    
 Diany losują nagrody na zawodach w Osiu bezwarunkowo 
 19/04/2006    Link    
 Wzory uchwał na Walne Zgromadzenie koła w tym obligatoryjne 
 11/04/2006    Link    
 Sprawdź, czy zarejestrowano Twoją zapłatę za udział w Osiu 
 11/04/2006    Link    
 Rozporządzenie w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej 
 14/02/2006    Link    
 Dowiedz się czego od kół łowieckich wymaga nowy Statut PZŁ 
 06/02/2006    Link    
 Felieton naczelnego jak uzyskać 220 zajęcy na 100 ha obwodu 
 24/01/2006    Link    
 Propozycje zmian ustawy łowieckiej - pierwsza od prof. Bobka 
 13/01/2006    Link    
 Rozporządzenie dot. uprawnień do wykonywania polowania 
 12/01/2006    Link    
 Nowe rozporządzenie dotyczące rocznych planów łowieckich 
 02/01/2006    Link    
 Rejestracja nowych użytkowników portalu została przywrócona 
 29/12/2005    Link    
 Nowe warunki publikacji ogłoszeń w portalu i dzienniku Łowiecki 
 01/12/2005    Link    
 Polowanie na bażanty - informacja, warunki, zapisy, etc. 
 15/11/2005    Link    
 Dodatkowych 50 nieodpłatnych zaproszeń na HUBERTUS EXPO 
 09/11/2005    Link    
 Pieniactwo po lubelsku, nie ma spokoju w K.Ł. Nr 9 w Lublinie 
 07/11/2005    Link    
 Nieodpłatne zaproszenia na HUBERTUS EXPO 18-20/11/2005 
 01/11/2005    Link    
 Przydział zakwaterowania na gęsim polowaniu w Sarnowicach 
 27/10/2005    Link    
 Umowa ubezpieczenia myśliwych zawarta przez ZG PZŁ 
 28/09/2005    Link    
 Czy ZO w Katowicach działa rzetelnie i zgodnie z prawem? 
 23/09/2005    Link    
 Dlaczego jeden OHZ w okręgu lubelskim nikomu nie służy? 
 22/09/2005    Link    
 Nowy dział w dzienniku i portalu Łowiecki - LISTY DO REDAKCJI 
 20/09/2005    Link    
 Zapraszamy na I Festiwal Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005 
 15/09/2005    Link    
 II Polowanie na gęsi portalu - w 4 godz. zgłoszono 108 osób 
 29/08/2005    Link    
 Marcin Szewczak przedstawia zasady łowiectwa w Szwecji 
 16/08/2005    Link    
 Naklejki z logo Forum na wewnętrzną szybę samochodu już są 
 16/08/2005    Link    
 Marcin Szewczak przedstawia zasady łowiectwa w Finlandii 
 10/08/2005    Link    
 Marcin Szewczak przedstawia ogólnie łowiectwo na Węgrzech 
 01/08/2005    Link    
 Dziś o godz. 12:00 ukazał sie pierwszy numer dziennika Łowiecki 
 01/08/2005    Link    
 Dziennik Łowiecki umożliwia publikację nekrologów w portalu 
 27/07/2005    Link    
 Zapraszamy wszystkich myśliwych na DARZ BÓR do Połczyna 
 12/07/2005    Link    
 Portal otworzył nowy dział 'Humor' z dowcipami i kawałami 
 09/07/2005    Link    
 Wywiad z Prezesem NRŁ kol. Jerzym Czepułkowskim 
 08/07/2005    Link    
 Portal otwiera dział opowiadań, zachęcamy do pisania 
 04/07/2005    Link    
 Klub Posokowca zaprasza na imprezy w Bory Tucholskie 
 01/07/2005    Link    
 Dlaczego naszych dziennikarzy nie będzie na Zjeździe Krajowym 
 21/06/2005    Link    
 Dziennik "Łowiecki" tytułem prasowym, możesz współpracować 
 10/06/2005    Link    
 IX Zawody o Puchar Burmistrza Ciechanowca 19.06.2005. 
 03/06/2005    Link    
 VI Festiwal Muzyki Myśliwskiej - CIECHOCINEK 2005 
 03/06/2005    Link    
 Kalendarium imprez sygnalistów myśliwskich w 2005 roku 
 27/05/2005    Link    
 ZO w Warszawie wskazał delegatom na kogo głosować 
 19/05/2005    Link    
 Czy godzimy się na wybory organów PZŁ głosami mniejszości? 
 16/05/2005    Link    
 Wszystkie galerie fotograficzne z Wojcieszyc razem 
 12/05/2005    Link    
 Wyniki zawodów w Wojcieszycach aktualizowane bieżąco 
 06/05/2005    Link    
 Harmonogram strzelań na zawodach w Wojcieszycach 
 06/05/2005    Link    
 Podział na grupy i lista startowa na zawodach w Wojcieszycach 
 06/05/2005    Link    
 "Łowiecki" otworzył nowy dział Forum - Strzelectwo 
 04/05/2005    Link    
 Delegatów na zjazdy okręgowe prosimy o kontakt z redakcją 
 01/05/2005    Link    
 Zmiany komisji do projektu statutu NRŁ naniesione na jego treść 
 26/04/2005    Link    
 Wzorcowy regulamin obrad Zjazdu Okręgowego PZŁ 
 26/04/2005    Link    
 Wzorcowy porządek obrad na Zjazd Okręgowy PZŁ 
 22/04/2005    Link    
 Łowiecki na spotkaniu z posłem Jerzym Czepułkowskim 
 23/03/2005    Link    
 Poradnik dla komisji rewizyjnych kół łowieckich - do wydruku. 
 18/03/2005    Link    
 Wszystko o statucie PZŁ przygotowanym w serwisie "Łowiecki" 
 14/03/2005    Link    
 Statut Polskiego Związku Łowieckiego przyjęty w 1946 r. 
 11/03/2005    Link    
 Najważniejsze zmiany do statutu NRŁ jako materiał na WZ kół 
 04/03/2005    Link    
 Ostateczna wersja statutu PZŁ wg propozycji od członków PZŁ 
 04/03/2005    Link    
 Dlaczego okręgi wojewódzkie są lepsze - Admin pisze w BŁ 
 17/02/2005    Link    
 Koła nie mają obowiązku zwoływania NWZ bez żądania od ZO. 
 17/02/2005    Link    
 LIST OTWARTY delegata na Zjazdy, ze stażem 59 lat w PZŁ 
 10/02/2005    Link    
 Tezy do dyskucji o statucie na Walne Zgromadzenia kół 
 04/02/2005    Link    
 Wydruk projektu Statutu PZŁ wg. redakcji serwisu 
 04/02/2005    Link    
 Wydruk projektu Statutu ze zmianami redakcji do projektu NRŁ 
 04/02/2005    Link    
 Projekt zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierzyny 
 03/02/2005    Link    
 Automatyczne ogłoszenia uruchomione, czekamy na uwagi 
 31/01/2005    Link    
 Propozycja statutu NRŁ ze zmianami od użytkowników serwisu 
 10/01/2005    Link    
 Wywiad z Prezesem NRŁ, dr Ireneuszem Michasiem nt. statutu 
 27/12/2004    Link    
 Wstępny projekt Statutu PZŁ przyjęty przez NRŁ 14.12.2004 r. 
 10/12/2004    Link    
 Polemika Piotra Ławrynowicza z komentarzem redaktorskim 
 03/12/2004    Link    
 Uzasadnienia redakcji do propozycji zmian w Statucie PZŁ 
 03/12/2004    Link    
 Propozycje redakcji do statutu PZŁ dot. organów Zrzeszenia 
 25/11/2004    Link    
 Józef Starski pisze na temat anty-myśliwskich uprzedzeń 
 24/11/2004    Link    
 Polemika Łowczego Okręg. w Gdańsku z komentarzem serwisu 
 23/11/2004    Link    
 Nowy układ tradycji łowieckiej autorstwa M. Ledwosińskiego 
 23/11/2004    Link    
 Dostępne są do obejrzenia dwa filmy z polowania w Sobótce 
 15/11/2004    Link    
 Kroniki fotograficzne polowania na gęsi w Sobótce 
 15/11/2004    Link    
 Uroczystości poświęcenia figury św. Huberta w Bazylice św. Józefa w Kaliszu 
 10/11/2004    Link    
 Sygnały łowieckie na polowania i uroczystości 
 15/10/2004    Link    
 Uwagi Piotra Ławrynowicza do komentarza o nowym statutcie 
 15/10/2004    Link    
 Zaproszenie na I-sze Jesienne Zawody w Strzelaniu Myśliwskim o "Puchar Świętego Huberta". 
 08/10/2004    Link    
 Pierwsze wspólne polowanie zbiorowe użytkowników serwisu 
 22/09/2004    Link    
 W serwisie początek dyskusji nt. nowego statutu PZŁ 
 15/09/2004    Link    
 Domena serwisu Łowiecki dostępna również z polską literą ł 
 10/09/2004    Link    
 Polowanie na syrop klonowy - rozważania Józefa Starskiego 
 02/09/2004    Link    
 Jednolity tekst ustawy 'Prawo łowieckie' po ostanich zmianach 
 17/08/2004    Link    
 Spotkanie Forumowiczów, wyspa Wolin - 28.08.2004
Dodany formularz zgłoszeniowy!!! 
 13/08/2004    Link    
 Program IV Powiślańskiego Przeglądu Muzyki i Kultury Myśliwskiej 04-05.09.2004r. 
 05/08/2004    Link    
 Sprawozdanie i zdjęcia z imprezy "Darz Bór" w Połczynie 
 04/08/2004    Link    
 Klub Posokowca zaprasza na imprezy związane z tymi psami 
 09/07/2004    Link    
 Jednolity tekst ustawy 'Prawo Łowieckie' po zmianach 
 09/07/2004    Link    
 Jakich poprawek do ustawy nie chciała większość senatorów 
 06/07/2004    Link    
 Ustawa łowiecka ze zmianami przed głosowaniem w Senacie 
 24/06/2004    Link    
 List posła Stanisława Gorczycy do kół łow. okręgu Elbląg 
 23/06/2004    Link    
 Pismo ZG PZŁ dot. ustawy, skierowane do zarządów kół łow. 
 22/06/2004    Link    
 Spotkanie redaktorów sewisu z kierownictwem PZŁ 
 18/06/2004    Link    
 Tekst ustawy uchwalony przez Sejm i przekazany do Senatu 
 17/06/2004    Link    
 Ustawa łowiecka przed dzisiejszym głosowaniem w Sejmie 
 26/05/2004    Link    
 Darczyńcy na Dom Dziecka z uczestników zawodów w Glinkach 
 11/05/2004    Link    
 Część II relacji z obrad sejmowej podkomisji d/s zmian ustawy 
 26/04/2004    Link    
 Druk oświadczenia do wydrukowania z wersją już wypełnioną 
 16/04/2004    Link    
 Odpowiedź posła St. Gorczycy na oświadczenie r.p. ZG PZŁ 
 14/04/2004    Link    
 Towary z logo serwisu dostępne w sprzedaży 
 09/04/2004    Link    
 Rzecznik prasowy PZŁ nt. stanowiska posła S. Gorczycy 
 08/04/2004    Link    
 Stanowisko Min.Fin. w sprawie akcyzy na broń w UE 
 08/04/2004    Link    
 Kopia xero Poradnika Metodycznego KR wydanego przez GKR 
 07/04/2004    Link    
 Odpowiedź Biura Stanisława Gorczycy na notatkę ZG PZŁ 
 07/04/2004    Link    
 Notatka ZG PZŁ w sprawie spotkania PO w dniu 31/03/2004 
 06/04/2004    Link    
 Relacja z obrad podkomisji sejmowej d/s ustawy łowieckiej 
 05/04/2004    Link    
 Notatka posła Stanisława Gorczycy ze spotkania 31/03/04 
 05/04/2004    Link    
 Nowa edycja Króla Polowań serwisu na rok 2004/05 
 02/04/2004    Link    
 Król polowania serwisu 2003/04, kolega Mieczysław 
 22/03/2004    Link    
 Wyniki wystawy psów rasowych w Rzeszowie 
 16/03/2004    Link    
 Druki przydatne w łowiectwie do pobrania w dziale prawnym 
 16/03/2004    Link    
 Prognozy pogody z obszaru Polski na email 
 09/03/2004    Link    
 Dwa stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy łowieckiej 
 08/03/2004    Link    
 Głosy zająca i myszki do nauki wabienia lisa 
 08/03/2004    Link    
 Galeria fotograficzna w serwisie została otwarta 
 16/02/2004    Link    
 Prognoza pogody dla Europy Środkowej 
 10/02/2004    Link    
 Lista ptaków objętych ochroną 
 21/01/2004    Link    
 Stawki VAT do stosowania w kołach łowieckich 
 21/01/2004    Link    
 Osoby zaproszone do prac nad zmianą ustawy łowieckiej 
 12/01/2004    Link    
 Ozzy Osbourne i myśliwi? 
 09/01/2004    Link    
 Co poniedziałek w serwisie nowy komentarz redaktorski 
 06/01/2004    Link    
 Więcej filmów video z polowania dewizowego z Anglikami 
 22/12/2003    Link    
 10 dni w Namibii - polowanie Sławka Łukasiewicza 
 17/12/2003    Link    
 Ceremoniał sztandarowy ORŁ w Elblągu 
 09/12/2003    Link    
 Ssaki chronione w Polsce 
 03/12/2003    Link    
 Bogusław Fikiel z KŁ Bielik wspomina polowanie 
 02/12/2003    Link    
 Artykuł w ŁP nt. stanowiska myśliwych o zmianie ustawy 
 01/12/2003    Link    
 Polowanie w K.L Jeleń Gdańsk 
 27/11/2003    Link    
 Józef Starski o łowiectwie w prowincji Ontario, Kanada 
 26/11/2003    Link    
 Na clip'ie video P.G. strzela dublet dzików na zbiorówce 
 26/11/2003    Link    
 Ustawa o lasach dodana do działu prawnego 
 21/11/2003    Link    
 Ustawa o ochronie przyrody dodana do działu prawnego 
 20/11/2003    Link    
 Uporządkowane zostały przepisy działu prawnego 
 18/11/2003    Link    
 Spotkanie forumowiczów na targach Hubertus Expo 2003 
 14/11/2003    Link    
 Tematycznie uporządkowane pytania i odpowiedzi do serwisu 
 12/11/2003    Link    
 Stanowisko Rządu RP w sprawie nowelizacji ustawy 
 30/10/2003    Link    
 Klasyfikacja punktowa na Króla Polowań serwisu za 2003/04 
 28/10/2003    Link    
 Stenogram dyskusji w Sejmie nt. projektu ustawy Samoobrony 
 14/10/2003    Link    
 Opowiadanie Bogusława Fikiel pt. "Znak" 
 13/10/2003    Link    
 Komisja Europejska Sejmu n.t. zmian Samoobrony do ustawy 
 08/10/2003    Link    
 Wszystko co opublikowano o zmianach ustawy łowieckiej 
 03/09/2003    Link    
 Do serwisu dodano 19 nowych pytań i odpowiedzi 
 31/07/2003    Link    
 Prawo łowieckie po zmianach z projektu grupy posłów 
 16/06/2003    Link    
 Polowanie na niedźwiedzie 
 29/05/2003    Link    
 Nowy serwis AUKCJE, sprzedawaj i kupuj - zapraszamy 
 13/05/2003    Link    
 Polowanie na ryczącego odyńca 
 09/05/2003    Link    
 Polowanie na wyspie Anticosti w Kanadzie 
 09/05/2003    Link    
 Opis "anielskiego" polowania 
 08/05/2003    Link    
 Polska Norma, broń myśliwska, wymagania i badania 
 27/04/2003    Link    
 Ustawa o broni po zmianach, z datami wejścia zmian w życie 
 18/04/2003    Link    
 Brać Łowiecka zaprasza do dyskusji w nowym temacie Forum 
 25/03/2003    Link    
 Serwis pogodowy został rozszerzony o dane Słońca i Księżyca. 
 20/03/2003    Link    
 W serwisie powstał nowy dział - Biologia. 
 07/03/2003    Link    
 Wschody i zachody słońca i księżyca są dostępne do 2005 r. 
 27/02/2003    Link    
 Wzorzec oficjalnego wyjściowego stroju myśliwskiego. 
 11/01/2003    Link    
 KŁ Cietrzew z Gdańska obchodziło jubileusz 55-lecia. 
 3/01/2003
 Terminarz centralnych zawodów strzeleckich w roku 2003
 17/12/2002
 Polowanie w Kanadzie.
 5/12/2002
 Powstał nowy dział Kulinaria redagowany przez M. Bartona.
 29/11/2002
 ZO PZŁ Kraków wydał swoją monografię autorstwa K. Szpetkowskiego.
 26/11/2002
 ZO PZŁ w Krośnie ogłasza przetarg na prowadzenie sklepu myśliwskiego.
 25/11/2002
 Rozpoczynamy proces zmiany domeny na www.lowiecki.pl.
 31/10/2002
 Porady praktyczne o zakupie broni za granicą.
 31/10/2002
 Pierwsze polowanie młodego myśliwego.
 29/10/2002
 Nowy od 1 lipca regulamin sądów łowieckich i rzeczników.
 21/10/2002
 Smak przygody z łosiem w Szwecji ze zdjęciami.
 11/10/2002
 O tradycji i kultury łowieckiej przed polowaniami zbiorowymi.
 07/10/2002
 Polowanie na kuraki: głuszce i cietrzewie w Szwecji.
 04/10/2002
 Oficjalna wykładnia przepisów podatkowych dla myśliwych.
 09/09/2002
 Nowe rozporządzenie o sposobie szacowania szkód na stronach KŁ Cietrzew.
 07/09/2002
 Bal 25-lecia, ale 30 lat temu w kronice KŁ Cietrzew
 05/09/2002
 Zmiany w ustawie zezwalające na odstrzał zdziczałych psów
 05/09/2002
 Finał Ligi Strzeleckiej 2002
 2/09/2002
  Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej Częstochowa -Lubliniec 2002
 2/09/2002
 II Edycja Ligi Strzeleckiej REGION I - Poznań 2002
 2/09/2002
 II Edycja Ligi Strzeleckiej REGION IV - Przemyśl 2002
 2/09/2002
 Puchar Opolszczyzny 2002
 2/09/2002
 Zawody o Czarny Diament Ziemi Śląskiej - Katowice 2002
 2/09/2002
 III Edycja Ligi Strzeleckiej REGION I - Zielona Góra 2002
 2/09/2002
  Klasyfikacja drużynowa Ligi Strzeleckiej 2002
 28/08/2002
 KŁ Wrzos z Brudzewa zamieściło nowe zdjęcia w serwisie
 28/08/2002
 KŁ Oręż z Koszalina ma już swoją stronę www
 26/08/2002
 IV Ogólnopolskie Zawody Seniorów w Strzelaniach Myśliwskich - Krzywiń 2002
 26/08/2002
 Puchar Toruńskiej Katarzynki 2002
 20/08/2002
 Forum dyskusujne pzlowiecki.pl zostało podzielone na dwa działy
 19/08/2002
 ZO PZŁ w Katowicach ma już swoją stronę www
 9/08/2002
 II Edycja Ligi Strzeleckiej wyniki indywidualne Wrocław 2002
 9/08/2002
 II Edycja Ligi Strzeleckiej wyniki indywidualne Wrocław 2002
 9/08/2002
 II Edycja Ligi Strzeleckiej wyniki indywidualne Radom 2002
 9/08/2002
 Memoriał im. Adama Kraińskiego - Gdańsk 2002
 9/08/2002
 Wyniki Mistrzostw PZŁ w klasie powszechnej - Olsztyn 2002
 02/08/2002
 Wyniki drużynowe Ligi Strzeleckiej na stronach serwisu
 01/08/2002
 ZO PZŁ w Krośnie zaprasza na Rykowisko Galicyjskie
 1/08/2002
 I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION I - Szczecin 2002
 1/08/2002
 I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION II - Elbląg 2002
 1/08/2002
 I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION III - Legnica 2002
 1/08/2002
 I Edycja Ligi Strzeleckiej REGION IV - Kraków 2002
 30/07/2002
 Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej Częstochowa -Lubliniec 2002
 30/07/2002
 XVIII Krajowy Konkurs Kół Łowieckich - Toruń 2002
 24/07/2002
 XIV Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich 2002
 24/07/2002
 I Ogólnopolskie Zawody Pań o "Puchar DIANY" 2002
 24/07/2002
 V Zawody o Puchar Prząśniczki 2002
 24/07/2002
 Puchar Beretty i Sako 2002
 30/06/2002
 Uaktualniono informacje o sprowadzaniu broni z zagranicy
 30/06/2002
 Ciekawe statystyki i foto reportaż na stronach KŁ Daniel w Kętrzynie
 29/05/2002
 Wyniki Mistrzostw w Strzelaniach o Puchar Łuczniczki 20/04/02
 29/05/2002
 III Wielkopolskie Grand Prix 2002
 29/05/2002
 Wyniki zawodów strzeleckich Puchar FAM PIONKI 27/04/02
 28/05/2002
 Wyniki zawodów strzeleckich Tarnobrzeski Puchar Wiosny '2002
 22/05/2002
 Forum oferuje teraz listę mailingową wysyłającą wypowiedzi na e-mail
 21/05/2002
 Zdobywcy Wawrzynu 2001
 20/05/2002
 Warunki jakie powinny być zachowane przy przystrzeliwaniu broni
 16/05/2002
 Regulamin Ligi Strzeleckiej 2002
 16/05/2002
 Terminarz zawodów Ligi Strzeleckiej 2002
 30/04/2002
 Serwis oferuje wyszukiwarkę informacji z serwera pzlowiecki.pl
 27/04/2002
 Statut ramowy i alternatywny z roku 1998 dostępne w serwisie
 25/04/2002
 Tarcze autorskie do przystrzeliwania broni są dostępne w serwisie
 20/04/2002
 Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu otworzył stronę www okręgu.
 13/04/2002
 Zaczynają już powstawać nowe strony strzeleckie w serwisie
 07/04/2002
 Rozporządzenie o wykonywaniu polowania na stonach KŁ Cietrzew
 30/03/2002
 Znajdź kontakty do wszystkich kół łowieckich w Polsce na stronach serwisu
 23/03/2002
 KŁ Wrzos z Brudzewa rozpoczęło budowę swojej strony www
 19/03/2002
 okresy polowańw sezonie 2002/03 na stonach KŁ Cietrzew w Gdańsku
 06/03/2002
 KŁ Łośz Gostynina uaktualniło i wzbogaciło swoją stronę
 01/03/2002
 KŁ Koronaz Jelcza Laskowic, rozpoczęło budowę swojej strony www
 28/02/2002
 KŁ Bażant z Przysuchej ma już swoją stronę www
 22/02/2002
 KŁ Darz Bór z Krakowa rozpoczęło budowę swojej strony www
 20/02/2002
 KŁ Knieja z Dolska przeniosło swoje strony na serwer pzlowiecki.pl
 15/02/2002
 Ogar polski, pies z tradycjami otrzymał swoją stronę w serwisie
 13/02/2002
 KŁ Cis z Ząbkowic Śląskich uaktualniło swoją stronę www
 12/01/2002
 KŁ Cietrzew z Gdańska zakończyło sezon polowań zbiorowych

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.