strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1705 16/05/2012 Czy ZK może zakupić prezenty z budżetu koła podmiotowi w ogóle niezwiązanemu z łowiectwem pomimo tego, że w projekcie budżetu nie ma takiego punktu? Czy taki zakup ZK może umieścić w pkt. "darowizny"?
1704 16/05/2012 Zarząd Koła ma "trudności" z egzekwowaniem niewykonywania prac gospodarczych. Sam daje propozycje uchwały, która przez Walne zostaje zatwierdzona o podwyższeniu kary pieniężnej. "Niektórzy" nie pojawiają się w ogóle w łowisku i nie wykonują żadnych prac a w tłumaczeniu zarządu robią wiele i są zwalniani i z prac i opłaty za niewykonane prace. Większość uczciwie wykonują swoją pracę oraz wykonuje jeszcze prace osób, którzy nie realizują swoich. Znikoma reszta poczuwa się do zapłaty i płaci. Nie realizowanie uchwał własnego pomysłu przez Zarząd wydaję się jawnym działaniem na szkodę koła. Zgodnie ze statutem wszyscy maja jednakowe prawa jak i obowiązki. Jak postąpić w obecnej sytuacji mając na uwadze, że wszelkie pomysły pozostałych spotykają się z dezaprobatą a o przegłosowaniu "zmian" Zarządu z uwagi na powszechne w PZŁ znajomości i "reguły" nie ma mowy...
1703 16/05/2012 Czy jest różnica w sformułowaniu następujących zwrotów: 1. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na staż kandydacki w kole" 2. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi odbycia stażu kandydackiego w kole" Chciałbym wyjaśnić, że mój kolega złożył podanie do koła o odbycie stażu kandydackiego, który jak wiadomo jest potrzebny w celu przystąpienia do egzaminu w PZŁ. Składając podanie użył sformułowania nr 1. Zarząd koła zakwestionował to podanie wyjaśniając, że to sformułowanie, którego użył w podaniu jest równoznaczne z obowiązkiem przyjęcia stażysty przez Zarząd do koła po odbytym stażu kandydackim. Nadmieniam, ze mój kolega chce zostać myśliwym niezrzeszonym. W tym celu Zarząd koła poprosił zainteresowanego odbyciem stażu o użycie sformułowania nr 2. Czy w tym dziwnym przypadku Zarząd miał rację i czy jest jakaś różnica w tych sformułowaniach?
1702 16/05/2012 Koło Łowieckie miało kontrolę z ZUS. Zakwestionowano kilka umów o dzieło, skutkiem czego trzeba było zgodnie z decyzją opłacić odpowiednie składki. Koło te składki opłaciło,ale podjęło uchwałę, że część składki którą powinien opłacić ubezpieczony powinna być przez niego zwrócona do koła. Osoba ta odwołała się do ZO, który z kolei uchylił wspomnianą uchwałę argumentując, że to zarząd koła ponosi odpowiedzialność za wadliwie zawarte umowy. Dość trudno mi się zgodzić z takim uzasadnieniem. Proszę o opinię na ten temat.
1701 16/05/2012 Czy uprawa poletek stanowiących żer na pniu jest dla Kół obowiązkowa? Z jakich przepisów to wynika i kto może ewentualnie rozliczać Koło z tego tytułu?
1700 15/05/2012 Zapis art. 47, par. 1 Ustawy - Prawo Łowieckie stanowi, cyt. "właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46". Jakie czynności pod pojęciem współdziałania, winien poczynić właściciel lub posiadacz gruntów w zabezpieczeniu ich przed szkodami łowieckimi? Czy przywołane wyżej czynności posiadacza lub właściciela gruntów w zakresie zabezpieczenia przed szkodami ograniczają się tylko i wyłącznie do powiadomienia koła o miejscu położenia danej plantacji?
1699 14/05/2012 Czy urlopowany członek koła ma obowiązek uiszczać składki do PZŁ i do koła? Jak jest z płaceniem składek przez zawieszonego myśliwego? Na jak długo można być urlopowanym i ile razy?
1698 14/05/2012 Czy komisja uchwał i wniosków ma obowiązek zamieścić wszystkie wnioski zgłaszane przez członków zebrania? Czy może zamieścić tylko te, które uważa za stosowne i poddać je pod głosowanie?
1697 11/05/2012 1) Czy myśliwy nie posiadający uprawnień instruktora strzelectwa myśliwskiego może prowadzić coroczne przystrzeliwania broni organizowane przez Zarząd Koła? 2) Czy myśliwy, który posiada uprawnienia instruktora strzelectwa myśliwskiego może wyznaczyć do pomocy przy prowadzeniu strzelania myśliwego, który nie posiada uprawnień instruktora strzelectwa myśliwskiego? 3) Czy jest przepis, który mówi o obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia przystrzeliwań broni myśliwskiej organizowanych przez Zarząd Koła?
1696 11/05/2012 Jakie czynności ma poczynić mój syn, który posiada pozwolenie na zakup broni kombinowanej tj. kniejówka a jego siostra będąca myśliwym posiada takową i chce mu ją przekazać lub podarować ewentualnie przekazać na zasadzie kupna-sprzedaży. Która forma jest najmniej kosztowna i uciążliwa?
1695 11/05/2012 Jakie środki prawne może podjąć Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Zarządu Koła, który przekroczył w znacznej kwocie budżet koła?
1694 09/05/2012 Czy uchwała WZ w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego o treści: "Osoba towarzysząca naszemu myśliwemu w czasie polowania indywidualnego - będąca członkiem PZŁ, musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie polowania wydane przez Zarząd Koła" będzie zgodna z przepisami prawa?
1693 08/05/2012 Czy członek Komisji Rewizyjnej Koła, przeciwko któremu rzecznik dyscyplinarny prowadzi dwie sprawy w tym jedną zgłoszoną przez Łowczego Koła, może czy powinien kontrolować tegoż Łowczego przed Walnym Zgromadzeniem Koła, czy też nie powinien brać udziału w takiej kontroli?
1692 08/05/2012 Zarząd Okręgowy w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na pisma czy też zgłaszane wnioski o uchylenie uchwały ZK. Jakich mechanizmów prawnych może użyć członek Zrzeszenia w celu wymuszenia odpowiedzi z Zarządu Okręgowego?
1691 07/05/2012 Czy prowadzący WZ powinien po zapoznaniu zebranych z porządkiem obrad który i tak wcześniej członkowie otrzymali poddać pod głosowanie i zapytać czy ktoś ma może jakieś jeszcze inne propozycje, uwagi co do porządku?
1690 26/04/2012 Koledzy w kole w ilości 1/3 złożyli wniosek o obniżenie miesięcznej składki. ZK wprowadził do porządku obrad ten wniosek jako projekt uchwały ale jednocześnie w tym projekcie dopisał 8 różnych § (różnych spraw). Czy taki projekt uchwały nie powinien się ograniczać tylko i wyłącznie do wniosku złożonego przez 1/3 kolegów?
1689 26/04/2012 Koledzy zostali ukarani w prawie do wykonywania polowania. W terminie wnieśli odwołanie do WZ a ZK umieścił ich odwołania na końcu porządku obrad. Czy jest możliwe złożenie wniosku na WZ o przeniesienie sprawy odwołania od nałożonej kary jako pierwsze punkty po przyjęciu sprawozdań ZK i KR?
1688 26/04/2012 Czy łowczy koła może odmówić mi wpisania do odstrzału zwierzyny na którą można polować w danym miesiącu, np. czy w maju może mi nie wpisać dziki oprócz loch, sarna rogacz jeśli chcę polować na taką zwierzynę?
1687 26/04/2012 Czy łowczy może używać korektora w książce wyjść w łowisko i w książce wypisywania odstrzałów? Czy sekretarz koła powinien założyć książkę druków ścisłego zarachowania i czy powinien wydawać łowczemu już ponumerowane bloczki z drukami ścisłego zarachowania?
1686 26/04/2012 Czy w zawiadomieniu o WZ powinien znaleźć się pkt. dotyczący przyjęcia porządku obrad? Jeśli nie, to w jakim momencie można złożyć wniosek o zmianę porządku obrad?

poprzednia 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.