strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1826 19/11/2012 Na polowaniu zbiorowym na bażanty prowadzący polowanie zarządził następujący jego przebieg. Zakupiono kilkadziesiąt bażantów, które w dniu polowania dostarczono w klatkach do miejsca polowania. Kilkunastu myśliwych stanęło na stanowiskach w zamkniętym kręgu. Bażanty wyrzucano z klatek. W krótkim czasie w jednym miejscu (bez tropienia) zabito kilkadziesiąt sztuk. Czy takie polowanie narusza przepisy prawa łowieckiego?
1825 19/11/2012 Z jakiego aktu prawnego wynika fakt posiadania przez koło książki pozyskania zwierza i jakie konsekwencje niesie fakt jej nieposiadania?
1824 16/11/2012 W dniu dzisiejszym Zarząd naszego koła zaproszony został na spotkanie w Nadleśnictwie. Nadleśniczy poinformował nas o obowiązku, powinności poinformowania na dwa dni przed polowaniem zbiorowym, które mioty(oddziały) mamy zamiar upolować. Wg. Nadleśniczego chodzi o bezpieczeństwo ZUL-i. Poinformował nas również, że mioty!! nie zgłoszone wcześniej nie mogą być upolowane. Wszystkie polowania zbiorowe zgłoszone zostały zgodnie z obowiązującym prawem. Czy jako Koło mamy obowiązek, powinność zgłaszania dodatkowo oddziałów lasu w którym chcemy polować?
1823 16/11/2012 Na walnym zgromadzeniu członków koła, prezes w sprawozdaniu przekazuje informację, że ma dowody o nie przestrzeganiu prawa w zakresie gospodarki finansowej przez zarząd poprzedniej kadencji. KRK dokonuje kontroli za okres dwóch lat gospodarczych i stwierdza rażące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji należności finansowych członków koła. Postanawia powiadomić zarząd okręgowy. Zarząd okręgowy przekazuje pismo OKR, która po dokonaniu analizy protokołu z kontroli KRK zobowiązuje zarząd koła aby podjął stosowne kroki wyjaśniające o niezgodnościach zawartych w protokole komisji rewizyjnej koła i poinformował OKR o podjętych działaniach. Jakie inne działania powinien podjąć zarząd okręgowy i czy zarząd koła jest podmiotem w opisanej sprawie?
1822 14/11/2012 W jaki sposób rozstrzygać głosowanie w podejmowaniu uchwał przez ZK gdy jest parzysta liczba członków ZK, np. 6 - w sytuacji gdy głosy rozkładają się 3:3 - chodzi o liczbę członków ZK wybraną przez WZ a nieobecną przy głosowaniu.
1821 14/11/2012 W moim kole strażnik jadąc w łowisko dokonuje wpisu w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu następującej treści: imię, nazwisko i kontrola łowiska obwód 123. Czy taki wpis jest zgodny z prawem?
1820 14/11/2012 Kto powinien zastąpić łowczego w czasie jego nieobecności na zebraniu zarządu z członkami koła i wydać kolegom myśliwym odstrzały na polowanie indywidualne?
1819 13/11/2012 Czy zarząd koła może odwołać WZ trzy dni przed planowanym terminem?
1818 09/11/2012 Czy Prezes ZK posiada uprawnia do jednoosobowego występowania w imieniu Koła łowieckiego (bez powiadomienia pozostałych członków ZK) do prokuratury z doniesieniem o (rzekomym) popełnieniu przestępstwa (z Ar?52 Ustawy Prawo Łowieckie) przez jednego z członków zarządu koła?
1817 08/11/2012 Poluję od 2005 roku i dotychczas członkostwo w kole przebiegało bezproblemowo, jednak ostatnio moja sytuacja materialna pogorszyła się nie pozwalając mi praktycznie uprawiać łowiectwa. Czy jest prawna możliwość zawiesić członkostwo w kole łowieckim na okres 2 lat (lub wziąć urlop w kole łowieckim) co mam nadzieje wiązałoby się ze zwolnieniem w opłacaniu składek, wykonywaniu prac, polowaniu?
1816 06/11/2012 Zarząd koła podjął uchwałę o odpłatności myśliwych niestowarzyszonych biorących udział w polowaniach zbiorowych jak i indywidualnych. Za udział w polowaniu zbiorowym - 100 zł. Za wystawienie odstrzału na polowanie indywidualne - 150 zł. Uważam, że ta uchwała posiada wadę prawną, gdyż powinno ją podjąć WZ koła.
1815 02/11/2012 Czy członek Okręgowej Komisji Strzeleckiej posiadający uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego w PZŁ nie posiadający pozwolenia na broń może: 1) należeć do Okręgowej Komisji Strzeleckiej? 2) sędziować zawody? 3) prowadzić treningi dla nowo wstępujących? 4) czy pełniąc obecnie funkcje w Okręgowej Komisji powinien zostać odwołany czy tez sam zrezygnować?
1814 02/11/2012 Jeżeli Zarząd Koła nie udzieli mi odpowiedzi na pismo w terminie 14 dni od daty doręczenia to w takim przypadku mogę wysłać pismo do Komisji Rewizyjnej o upomnienie ZK?
1813 29/10/2012 Czy na polowaniu zbiorowym na dziki obligatoryjnie niedozwolone jest używanie lunet o stałej krotności powyżej 3, czy innych nastawnych, bez tej dozwolonej krotności, czy może prowadzący "przymrużyć oko" i zlekceważyć ten przepis?
1812 26/10/2012 Kto odpowiada za zobowiązania finansowe koła, np. odszkodowanie za szkody łowieckie dla rolnika w momencie utraty płynności finansowej koła? Czy są to tylko członkowie zarządu czy solidarnie wszyscy członkowie KŁ?
1811 26/10/2012 W jakiej formie i kto powinien być zawiadomiony o polowaniu zbiorowym? Czy powinno być w takim powiadomieniu podane na co będzie polowanie i kto jest prowadzącym?
1810 26/10/2012 Czy jeżeli wysłano powiadomienie i omyłkowo zamieszczono informację że będzie polowanie na zwierzynę, która rzeczywiście nie jest zaplanowana w RPŁ, wystarczy że prowadzący polowanie wspomni że nie polujemy na ten gatunek? Czy taka pomyłka wykryta przed rozpoczęciem polowań, pomimo wszystko rodzi konsekwencje prawne? Jeżeli są jakieś czynności w celu naprawy takiego błędu, to jakie?
1809 26/10/2012 Czy koło ma prawo obciążyć myśliwego fakturą za energię elektryczną zużytą w czasie pobytu na kwaterze myśliwskiej? Należy dodać, że domek myśliwski jest dzierżawiony od kilkunastu lat od gminy i nigdy takich opłat nie ponosiliśmy, brak jest również jakiejkolwiek uchwały WZ w par 53 ustęp 8 o ponoszeniu takich opłat przez myśliwych, jak się to ma do par. 9 ustęp 4 statutu, jeżeli brak jest jakichkolwiek uchwał?
1808 25/10/2012 Czy myśliwy ma obowiązek przedstawić zarządowi trofeum (wieniec byka) pozyskanego w bieżącym sezonie jeżeli zarząd wystąpi do niego z takim wnioskiem?
1807 24/10/2012 Czy jeżeli w kole była podjęta uchwała, że najbliższa rodzina tj. dzieci i itp. są przyjmowani na zasadach ulgowych tj. za około 500 zł tzw. wpisowej opłaty, zarząd koła może żądać dziś w tym przypadku 3000 zł argumentując, że to jest uchwała PZŁ i dotyczy wszystkich bez wyjątku?

poprzednia 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.